Zeszyty naukowe
Autor: Anita Nenca, Danuta Zawadzka 25
Strony: 25-36
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem badań jest określenie możliwości optymalizacji podatkowej mikroprzedsiębiorstw w zakresie podatku dochodowego, w drodze wyboru określonej formy opodatkowania. Dla osiągnięcia celu posłużono się następującymi metodami badawczymi: kwerendą literatury, studiami aktów prawnych oraz studium przypadku. Weryfikacja danych empirycznych dotyczących analizowanego problemu badawczego polegała na porównaniu obciążeń podatkowych wynikających z zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, progresywnej skali opodatkowania i podatku liniowego, na przykładzie mikroprzedsiębiorcy wykonującego usługi naprawy i konserwacji podnośników widłowych oraz instalacji w budynkach dźwigów osobowych wraz z ich naprawą i konserwacją. Analizą objęto lata 2008–2013.
Słowa kluczowe: forma opodatkowania, optymalizacja podatkowa, podatek dochodowy, mikroprzedsiębiorstwo

THE CHOICE OF MICROENTERPRISE TAXATION AS A METHOD OF TAX OPTIMIZATION

Abstract:
The aim of the study is to identify opportunities to optimize microenterprise income tax, by choice of a specific form of taxation. To achieve the objective were used the following methods: query literary, studies of tax legislation and case study. Verification of empirical data concerning the analyzed research problem, is a comparison of the tax burden resulting from the application of the lump sum tax on registered income, a progressive scale of taxation and the fl at tax, on the example of micro-entrepreneur who repairs and maintenances of forklifts and makes installation of lifts in buildings. The analysis covered the years 2008 to 2013.
Keywords: form of taxation, tax optimization, tax, microenterprise