Zeszyty naukowe
Autor: Łukasz Dubiński 81
Strony: 81-89
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Preferencje podatkowe powinny stymulować określone zachowania. Celem artykułu jest w pierwszej kolejności analiza tych preferencji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego, które mają skłaniać ich adresatów do działań proekologicznych. Ponadto celem artykułu jest zbadanie wpływu prawa ochrony środowiska na prawo podatkowe dotyczące podatku akcyzowego.
Słowa kluczowe: podatek akcyzowy, zwolnienie podatkowe, ochrona środowiska

EXCISE TAX AND ENVIRONMENTAL PROTECTION (LEGAL ANALYSIS)

Abstract:
Tax preferences should stimulate certain behaviors. The purpose of this article is to conduct analysis of these tax preferences concerning excise tax that should encourage to take environmental actions. The aim of this article is also to examine the impact of environmental law on tax law relating to excise duty.
Keywords: excise tax, tax exemption, environmental protection