Zeszyty naukowe
Autor: Rafał Rosiński 91
Strony: 91-102
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie istoty i celu opodatkowania wyrobów tytoniowych oraz analiza wysokości i struktury obciążeń podatkowych wyrobów tytoniowych w krajach Unii Europejskiej. W tym celu w części empirycznej wykorzystano oficjalne raporty OECD oraz WHO. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż blisko 80% ceny wyrobów tytoniowych stanowią podatki pośrednie. Spośród krajów Unii Europejskiej kraje „starej Unii” stosują przeciętnie wyższe stawki procentowe i kwotowe nakładane na papierosy. Natomiast porównując udział podatków zawartych w cenie paczki papierosów, kraje „nowej Unii” osiągają wyższy ogólny poziom obciążeń podatkowych niż kraje „starej Unii”. Harmonizacja podatkowa wymusiła na nowych krajach członkowskich znaczny wzrost poziomu opodatkowania wyrobów tytoniowych, a w najbliższych latach będzie następować proces dalszego ujednolicenia opodatkowania wyrobów tytoniowych.
Słowa kluczowe: wyroby tytoniowe, podatek akcyzowy, proporcjonalny podatek akcyzowy, specyficzny podatek akcyzowy, podatek VAT, Unia Europejska, harmonizacja podatkowa

THE ESSENCE AND STRUCTURE ANALYSIS TAXATION OF TOBACCO PRODUCTS IN THE EUROPEAN UNION

Abstract:
The aim of the article is present the essence and purpose taxation of tobacco products and the analysis of the height and structure of taxation of tobacco products in the European Union. The empirical part has been prepared with official reports of the OECD and the WHO. Analyses show that nearly 80% of the prices of tobacco products constitute indirect taxes. Among the countries of the European Union countries “old Union” apply on average higher rates of interest and the amounts imposed on cigarettes. In contrast, comparing the share of taxes included in the price of a pack of cigarettes countries “new Union” achieve a higher overall tax burden than the “old Union”. Tax harmonization forced the new member countries EU a significant increase in the level of taxation of tobacco products, and in the coming years will be followed a process of further harmonize of taxation tobacco products.
Keywords: tobacco products, excise tax, excise on value, specific excise, VAT, European Union, tax harmonization