Zeszyty naukowe
Autor: Radosław Witczak 117
Strony: 117-124
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest ocena możliwości uwzględniania kosztów przy szacowaniu dochodu w świetle orzecznictwa NSA. Metodologia badania – Jako metodę badawczą zastosowano analizę studium przypadku – orzeczeń NSA oraz analizę opisową. Wynik – W części orzeczeń NSA nie uznawał za konieczne szacowania kosztów. Braki formalne w prowadzeniu ewidencji mogą przyczynić się do niemożności ujęcia faktycznie poniesionych kosztów podatkowych. Oryginalność/Wartość – Dokonano przekrojowej analizy orzeczeń NSA w zakresie uwzględniania kosztów w szacowaniu podstawy opodatkowania. Zwrócono uwagę na skutki przyjęcia w praktyce organów podatkowych restrykcyjnej linii orzeczniczej.
Słowa kluczowe: oszustwa podatkowe, szacowanie podstawy opodatkowania, podatek dochodowy

CONSIDERING THE COSTS IN THE ESTIMATION OF TAX BASE IN INCOME TAXES IN THE VERDICTS OF SAC – RESULTS OF RESEARCH

Abstract:
Purpose – The aim of the article is the evaluation taking into consideration the costs in the estimation of tax base. Design/Methodology/approach – The analysis of case studies – the verdicts of SAC and conceptual analysis was used in the article. Findings – In part of the verdicts SAC did not recognized to estimate costs. The formal defects in the books records may cause the impossibility to taking into consideration the cost which really existed in the company. Originality/value – The hole analyse of SAC verdicts was conduct ed in taking into consideration the costs in the estimation of tax base. The attention was turned to taking in the activity of tax administration effects of courts’ restricted verdicts.
Keywords: tax fraud, the estimation of tax base, income taxes