Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Sobiech 125
Strony: 125-136
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem opracowania jest przedstawienie zagadnienia skutków podatkowych związanych z przekształceniem spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową. Zmiany regulacji polegające na objęciu spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych powodują, iż po upływie okresów przejściowych prowadzenie działalności w tej formie prawnej stanie się mało atrakcyjne w kontekście obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. zasad opodatkowania dochodów tego typu spółek. Należy oczekiwać, iż znaczna część podmiotów zostanie przekształcona w spółki jawne, komandytowe, bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W opracowaniu przedstawiono zasady przekształcania spółek osobowych w inne spółki osobowe oraz konsekwencje podatkowe na gruncie podatków dochodowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych spółka komandytowo-akcyjna

THE TAX EFFECTS OF CONVERTING THE LIMITED-JOINT-STOCK PARTNERSHIP INTO OTHER PARTNERSHIP

Abstract:
The aim of this paper is to present the issues related to the tax consequences of the transformation of limited joint – a joint stock company in another partnership. From 1 January 2014 the rules for the taxation of income of this type of companies were changed. It is expected that a significant proportion of those will be converted into general partnerships, limited partnerships, or limited liability company. The paper  presents the principle of conversion of partnerships and tax consequences on the basis of income tax and tax on civil law transactions.
Keywords: limited joint-stock partnership, corporate income tax, personal income tax