Zeszyty naukowe
Autor: Cyryl Kotyla 137
Strony: 137-144
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Pomimo tego, że prawo podatkowe i rachunkowość stanowią dwie odrębne dziedziny, to jednak w praktyce gospodarczej wpływ prawa podatkowego na rachunkowość jest znaczny. Wynika to z konieczności ewidencjonowania tych samych operacji gospodarczych w dwóch przekrojach, czyli w przekroju podatkowym – dla potrzeb rozliczeń podatkowych – oraz w przekroju rachunkowym – dla potrzeb sporządzanych sprawozdań finansowych, które muszą być zgodne z wymogami rachunkowości. Taki dualizm ewidencyjno-rozliczeniowy tej samej transakcji oraz duże koszty (kary) pomyłek w rozliczeniach podatkowych powodują, że w praktyce dosyć często panuje prymat przepisów podatkowych nad rachunkowością. Tym samym, jeżeli rozwiązania podatkowe są niejasne, nieczytelne, sprzeczne itp., to przekłada się to negatywnie na jakość informacji dostarczanych użytkownikom sprawozdań finansowych.
Słowa kluczowe: rachunek podatkowy, sprawozdanie finansowe, rachunkowość, prawo podatkowe, jakość legislacji, bilans, rachunek zysków i strat, rozliczenie podatkowe

THE QUALITY OF TAX LEGISLATION AND ITS IMPACT ON THE IMAGE OF THE UNIT PRESENTED
IN THE FINANCIAL STATEMENT

Abstract:
Despite the fact that tax law and accounting are two separate fields, in business practice impact of tax law on accounting is significant. This is caused by necessity of recording the same business operations in two sections, namely the tax section – for the purposes of tax settlements and accounting section – for the purpose of financial statements, which must comply with the requirements of accounting. Such record-billing dualism of the same transaction, and high cost (penalties) of mistakes in tax settlements mean that, in pra ctice, quite often there is a primacy of the tax rules over accounting. Thus, if the tax solutions are unclear, unintelligible, contradictory, etc., this translates into a negative impact on the quality of information provided to users of financial statements.
Keywords: tax bill, financial statement, accounting, tax law, the quality of legislation, balance sheet, profit and loss statement, tax settlement