Zeszyty naukowe
Autor: Olga Grzybek 145
Strony: 145-151
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Artykuł ma na celu prezentację zagadnień podatkowych związanych z przekształceniami spółek handlowych. Aktualne przepisy prawa podatkowego nie są jednoznaczne, co utrudnia właściwe rozliczenie podatkowe procesu przekształcenia. Metodologia – Wykorzystano analizę aktów prawnych, interpretacji podatkowych oraz badania literaturowe. Wynik – w artykule przedstawiono możliwe interpretacje oraz stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych. Wskazano również pożądane kierunki zmian w istniejących regulacjach.
Słowa kluczowe: przekształcenie spółki, podatek dochodowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki

TRANSFORMATIONS OF COMPANIES IN THE CONTEXT OF TAX CONSEQUENCES

Abstract:
Purpose – The aim of this paper is to depict tax aspects referring to transformations of  companies. Prevailing fiscal regulations are ambiguous and thus the correct tax settlement of transformation process is complicated. Methodology – Tax law analysis, literature studies. Findings – The article presents varying interpretations of the tax authorities and administrative courts. It shows also the desirable direction for changes in the tax law.
Keywords: transformation of company, income tax, tax on civil law transactions, tax consequences of company’s transformation