Zeszyty naukowe
Autor: Michał Sosnowski 171
Strony: 171-182
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Podstawowym celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy wykorzystania stricte podatkowych form pomocy publicznej jako szczególnego rodzaju wsparcia w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Metodologia badania – Realizacja celu opracowania wymagała wykorzystania metod opisowo-statystycznych, a w szczególności analizy zmian wielkości bezwzględnych i względnych dotyczących kształtowania się poziomu podatkowych form pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Polsce w latach 2004–2012. W tym celu omówione zostały istota, funkcje i poszczególne kategorie pomocy publicznej prowadzonej w ramach polityki ekonomicznej państwa. Wynik – Przeprowadzone badania sprowadzają się do ogólnej konstatacji, że zmiany regulacji prawnych wprowadziły ograniczenia dotyczące stosowania podatkowych form pomocy publicznej dla przedsiębiorców, co związane jest z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, gdzie taki rodzaj wsparcia podmiotów gospodarczych uznawany jest za najmniej właściwy i zaleca się jego znaczące zredukowanie na rzecz innych form pomocy. Oryginalność/Wartość – Zasadniczą wartością tego artykułu jest dostarczenie aktualnej, syntetycznej wiedzy na temat funkcjonowania podatkowych form pomocy publicznej dla przedsiębiorców jako istotnego elementu działań państwa stymulujących ich aktywność w sferze gospodarczej. Stanowi to punkt odniesienia dla koncepcji roli państwa we współczesnej gospodarce i postępującej globalizacji procesów gospodarczych.
Słowa kluczowe: polityka fiskalna, interwencjonizm państwowy, pomoc publiczna, podatek

CHOOSEN FISCAL FORMS OF PUBLIC AID

Abstract:
Purpose – The primary purpose of this paper is to analyze the use of strict fiscal forms of public aid as a special kind of support to businesses. Design/Methodology/approach – It was used the methods of descriptive statistics, in particular the analysis of changes in the absolute and relative terms for the development of the level of fiscal forms of public aid for entrepreneurs in Poland in the years 2004–2012. For this purpose there were discussed the functions and the various categories of aid activities within the economic policy of the state. Findings – The study aimed to the general conclusion that a change of the regulations introduced restrictions on the use of tax forms of public aid for entrepreneurs. It is related to the Polish membership in the European Union, where this kind of support operators is considered to be the least appropriate. It is recommended a significant reduction this kind of state aid in favor of others. Originality/value – The principal value of this article is to provide timely and synthetic knowledge about the functioning of the fiscal forms of public aid to entrepreneurs as an important element of state activities that stimulate their activity in the economic sphere. This provides a benchmark for the concept of the state’s role in the modern economy and the increasing globalization of economic processes.
Keywords: fiscal policy, state intervention, public aid, tax