Zeszyty naukowe
Autor: Robert Sobków 163
Strony: 163-169
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule dokonano konfrontacji teoretycznych założeń obliczania podstawy podatku dochodowego z realiami stosowanymi w warunkach gospodarki infl acyjnej w Polsce w ostatnich 30 latach. Przeprowadzono również porównanie polskich przepisów podatkowych z przepisami stosowanymi w innych krajach, które w zakreślonym przedziale czasu przechodziły okres dynamicznych wzrostów cen. W efekcie wyciągnięto praktyczne wnioski dotyczące propozycji zmian w polskich przepisach podatkowych.
Słowa kluczowe: zysk infl acyjny, infl acja, opodatkowanie zysków w warunkach infl acji

INCOME TAX ON INFLATIONARY PROFITS – THEORY AND PRACTICE OF LAST 30 YEARS

Abstract:
The article confronts the theoretical assumptions about the calculation of the income tax base with the real methods that have been applied under the conditions of the infl ationary economy of Poland in the last 30 years. Furthermore, a confrontation of Polish tax regulations with the provisions applicable in other countries, which underwent a period of tumultuous price changes in the described time, has been made. As a result, practical conclusions regarding proposed amendments to Polish tax regulations have been drawn.
Keywords: infl ationary profit, infl ation, taxation of profits under conditions of infl ation