Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Frymus 25
Strony: 25–35
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie jednostek zobowiązanych i uprawnionych do stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w Polsce. Metodologia badania – przegląd aktów prawnych i literatury przedmiotu oraz wykorzystanie danych z raportów dotyczących wdrożenia MSSF w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wynik – państwa należące do EOG, w tym Polska, implementowały MSSF do swojego prawa. Każde z nich podeszło indywidualnie do nałożonych regulacji. Nie wszystkie polskie jednostki mogą stosować MSSF. Oryginalność/Wartość – opisano proces wdrażania rozporządzeń Unii Europejskiej (UE) dotyczących MSSF przez wybrane państwa europejskie, będące członkami EOG. Zaprezentowano również podmiotowy zakres obligatoryjnego i fakultatywnego sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF według prawa polskiego. Przedstawiono korzyści i problemy wynikające z wdrażania i stosowania MSSF.
Słowa kluczowe: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, emitenci papierów wartościowych

ENTITIES OBLIGED AND ENTITLED TO IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN POLAND

Abstract:
Purpose – presentation of entities obliged and entitled to implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Poland. Design/Methodology/approach – scientific review of law regulations and objective literature used for reporting about implementation of IFRS in EEA Member States. Findings – EEA Member States, including Poland, implemented IFRS to their law. Each of them approached individually to imposed regulations. Not every polish entities can apply IFRS. Originality/value – the paper shows processes of IFRS implementation by selected European countries which are EEA Member States. Additionally, IFRS’s subjective scope of obligatory and optional accounts make up according to Polish law were discussed. Summary also contains advantages and constrains related to implementation of IFRS.
Keywords: International Financial Reporting Standards, consolidated accounts, listed companies