Zeszyty naukowe
Autor: Ewelina Ginalska 37
Strony: 37–45
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie roli rachunkowości w społecznej gospodarce rynkowej, w tle występujących w literaturze przedmiotu terminów i założeń społecznej gospodarki rynkowej. Metodologia badania – cel został zrealizowany poprzez wykorzystanie metody analizy opisowej. Wynik – rachunkowość odpowiedzialności społecznej bierze czynny udział w wypełnianiu założeń społecznej gospodarki rynkowej, rozszerzając przy tym obszar zainteresowań rachunkowości oraz dostarczając informacji o zróżnicowanym charakterze. Oryginalność/Wartość – artykuł stanowi zbiór terminów i założeń związanych ze społeczną gospodarką rynkową. W sposób opisowy wskazuje poszczególne zadania stanowiące wyzwanie dla rachunkowości w wypełnianiu założeń społecznej gospodarki rynkowej.
Słowa kluczowe: rola rachunkowości, rachunkowość odpowiedzialności społecznej, społeczna gospodarka rynkowa

THE ROLE OF ACCOUNTING IN SOCIAL MARKET

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to present a role of accounting in social market economy in the background of terms and postulates social market economy. Design/Methodology/approach – the purpose has been achieved by the use of descriptive method of analysis. Findings – Social Responsibility Accounting participate in achieving postulates social market economy. That causes changing or stretching a research area of accounting. The accounting should supply information on different nature, both quantitative and qualitative. Originality/value – the article is a collection of terms and postulates social market economy. It also informs what kind of tasks of social market economy are completed by accounting.
Keywords: role of the accounting, social responsibility accounting, social market economy