Zeszyty naukowe
Autor: Anna Kuzior 97
Strony: 97–104
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie istoty, zakresu świadczeń pracowniczych, podstaw prawnych ich ustalania, a także zasad wyceny i konsekwencji sprawozdawczych na podstawie polskiego prawa z uwzględnieniem w sprawach nieuregulowanych rozwiązań wskazanych w MSR 19 „Świadczenia pracownicze”. Metodologia badania – przygotowując artykuł wykorzystano metodę analizy aktów prawnych, standardów rachunkowości i literatury przedmiotu. Wynik – w artykule zwrócono uwagę na wielopłaszczy znowość problemu świadczeń pracowniczych, wskazano złożoność problemu wyceny w szczególności świadczeń o charakterze długoterminowym. Oryginalność/Wartość – artykuł jest próbą zaprezentowania świadczeń pracowniczych z perspektywy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości i podatku dochodowego.
Słowa kluczowe: prawo pracy, elementy świadczeń pracowniczych wycena świadczeń pracowniczych, rezerwy na świadczenia pracownicze

EMPLOEE BENEFITS IN ACCOUNTING OF AN ECONOMIC ENTITY

Abstract:
Purpose – a purpose of the article is to present an essence, range of employee benefits in a context of Polish labour and social securities law, methods of valuation and their financial reporting consequences. Accounting aspects are presented based on IAS 19 Employee benefits. Design/Methodology/approach – a method of analyses of acts of law, accounting standards and specialist literature were applied. Findings – In the article a problem of multifaceted aspects of employee benefits was emphasized, complexity of long-term employee benefits valuation was stressed. Originality/value – the article is an attempt to present a problem of employee benefits from a point of view of labour, social securities, accounting and income tax law.
Keywords: labour law, components of employee benefits, employee benefits measurement, provision for pension