Zeszyty naukowe
Autor: Dawid Obrzeżgiewicz 105
Strony: 105–115
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – głównym celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na problem ryzyka wahań kursu walutowego ponoszonego przez biura podróży oraz zaprezentowanie metod zabezpieczania się przed jego negatywnym wpływem. Metodologia badania – realizacja celu została wsparta metodą analizy literatury oraz metodą symulacji jako fundamentalnego elementu badań empirycznych. Wynik – zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń wymaga spełniania wielu warunków formalnych. Najczęściej wykorzystywanymi metodami zabezpieczenia przed deprecjacją złotego są zawarcie kontraktu forward oraz nabycie opcji kupna. Każda z tych metod ma swoje dobre i słabe strony. Wybór metody zabezpieczenia zależy od decyzji osób zarządzających danym podmiotem gospodarczym. Oryginalność/Wartość – artykuł zwraca uwagę na kluczową kwestię zarządzania finansami biura podróży. Wartością dodaną niniejszej publikacji jest kompleksowa analiza ryzyka walutowego wraz z przedstawieniem efektywności instrumentów zabezpieczających na przykładzie biura podróży.
Słowa kluczowe: instrumenty pochodne, różnice kursowe, kontrakt futures, kontrakt forward, opcje walutowe, efektywność

ACCOUNTANCY OF HEDGING INSTRUMENTS IN THE CONTEXT EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS

Abstract:
Purpose – the aim of the paper is to show the problem of risk fluctuations of exchange rate faced by the travel agent. This article present methods to hedge against the negative impact of exchange rate changes. Design/Methodology/approach – the objective has been supported by analysis of the literature and simulation as a fundamental element of empirical research. Findings – the use of hedge accounting requires to meet many formal condition. The most used methods of protection against depreciation of the zloty is the conclusion of a forward contract and the purchase of call options. Each of these methods has its good and weaknesses. The choice of hedge method depends on the decisions of the company managers. Originality/value – article draws attention to the most important issue related to the financial management of a travel agency. The added value of this publication is a comprehensive analysis of currency risk together with the effectiveness of hedging instruments on the example of a travel agency.
Keywords: derivatives, exchange differences, forward contract, futures contract, currency options, efficiency