Zeszyty naukowe
Autor: Lucyna Poniatowska 117
Strony: 117–125
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki postawione w stan upadłości likwidacyjnej, w szczególności w obszarze ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, inwentaryzacji i wyceny aktywów i pasywów. Metodologia badania – metodą badawczą zastosowaną w niniejszym opracowaniu jest analiza literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych. Wynik – jednostki postawione w stan upadłości likwidacyjnej obowiązują szczególne zasady prowadzenia rachunkowości przewidziane dla podmiotów, które utraciły zdolność do kontynuacji działalności. Oryginalność/Wartość – w artykule przedstawiono procedury i formalne wymagania wobec rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej oraz skutki księgowe upadłości likwidacyjnej.
Słowa kluczowe: księgi rachunkowe, sprawozdanie finansowe, wycena aktywów i zobowiązań, rezerwy

ACCOUNTING PRINCIPLES UNITS DECLARED BANKRUPTCY LIQUIDATION

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to present accounting principles enterprises declared bankrupt liquidation, in particular in the area of accounting books, financial statement, balance sheet valuation and stocktaking. Design/Methodology/approach – the method of critical analysis of literature and the Accounting Act and the Law on bankruptcy and repair were used to prepare this article. Findings – units put into bankruptcy liquidation have to use special accounting rules provided for the units which have lost ability to going concern. Originality/value – the article presents the procedures and the formal requirements of accounting enterprises declared bankruptcy liquidation and accounting implications of bankruptcy.
Keywords: accounting books, financial statement, assets and liabilities valuation, provisions