Zeszyty naukowe
Autor: Marzena Rydzewska-Włodarczyk 127
Strony: 127–133
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – rozwój przedsiębiorstw usługowych przejawia się powstawaniem podmiotów zajmujących się nowymi, nietypowymi formami usług. Wśród nich znajdują się agencje eventowe. Ich działalność polega na organizacji wydarzeń, które mają przyczynić się do osiągnięcia przez zleceniodawców tych wydarzeń określonych celów. Niezależnie od ich charakteru eventy powinna cechować efektywność. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień pomiaru efektywności działań prowadzonych przez agencje eventowe. Metodologia badania – artykuł napisano na podstawie przeglądu literatury i zastosowano metodę analizy źródeł. Wynik – artykuł przedstawia istotę działań eventowych i koncentruje się na zasadach pomiaru ich efektywności. Oryginalność/Wartość – w literaturze polskiej brak jest publikacji podejmujących zagadnienia pomiaru efektywności działań eventowych. Artykuł wyjaśnia istotę pomiaru efektywności działań eventowych z perspektywy zleceniodawcy i agencji eventowej oraz z uwzględnieniem niefinansowego aspektu dokonań, stanowiących rezultaty realizacji wydarzeń.
Słowa kluczowe: agencja eventowa, wydarzenie (event), pomiar efektywności, przedsięwzięcie eventowe

MEASUREMENT OF EFFECTIVENESS OF EVENTS

Abstract:
Purpose – development of service companies involves the formation of entities involved in the new, atypical forms of services. These include event agencies and events. This article presents selected issues of measuring the effectiveness of the events. Design/Methodology/Approach – the article is based on an analysis of the literature, the method of analysis of sources was used. Findings – the article presents the essence of events and the principles of measuring the effectiveness of events. Originality/Value – in polish literature there is no publication of the issues making the measurement of effectiveness of events. The article explains problems of measuring the effectiveness of events from the perspective of the client and event agency, and taking into account the financial and non-financial aspect of the achievements.
Keywords: event agency, event, measurement of effectiveness, project