Zeszyty naukowe
Autor: Anna Balicka 137
Strony: 137–145
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie stanu oraz zaproponowanie zmian zakresu i sposobu prezentowania informacji środowiskowych ujawnianych w raportach rocznych przez przedsiębiorstwa działające w branży motoryzacyjnej. Metodologia badania – zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę, syntezę, indukcję i wnioskowanie. Przeanalizowano raporty roczne 13 koncernów motoryzacyjnych odznaczających się największa liczbą wyprodukowanych pojazdów samochodowych w 2012 roku. Wynik – zaprezentowano regulacje prawne dotyczące ujawniania informacji środowiskowych oraz systemy proponujące prezentację informacji środowiskowych. Zdiagnozowano i przedstawiono charakter informacji środowiskowych zawieranych w obligatoryjnej sprawozdawczości w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej. Oryginalność/Wartość – zaproponowano zmiany, które można wprowadzić w zakresie i sposobie prezentowania informacji środowiskowych w raportach rocznych przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej.
Słowa kluczowe: branża motoryzacyjna, raport roczny, informacja środowiskowa

ENVIRONMENTAL INFORMATION IN THE ANNUAL REPORTS OF ENTERPRISES THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to present the state and proposing changes to the scope and manner of presenting environmental information disclosed in annual reports by companies operating in the automotive industry. Design/Methodology/approach – the following research methods: literature studies, analysis, synthesis, induction and inference. Annual reports examined 13 automotive companies with the largest number of produced vehicles in 2012. Findings – the paper presents regulations regarding the disclosure of environmental information and systems proposing a presentation of environmental information. Diagnosed and shows the nature of environmental information entered in the mandatory reporting of automotive companies. Originality/value – proposed changes that can be made within the scope and manner of presenting environmental information in the annual reports of companies the automotive industry.
Keywords: automotive industry, annual reports, environmental informations