Zeszyty naukowe
Autor: Melania Bąk 147
Strony: 147–156
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przeanalizowanie zakresu i znaczenia sprawozdawczości finansowej jednostek w zależności od ich wielkości z uwzględnieniem dwóch nurtów: rozszerzenia i upraszczania. Metoda badania – analiza literatury z zakresu sprawozdawczości finansowej w kontekście ewolucji od bilansu do raportu biznesowego i zmian tradycyjnych form; analiza procesu harmonizacji i standaryzacji, uwzględniająca w szczególności nową dyrektywę UE i MSSF dla MSJ. Wynik – sprawozdawczość finansowa wciąż ewoluuje. Szczególnie istotne są potrzeby informacyjne interesariuszy, które kształtują hierarchię sprawozdań i ich strukturę. Na zakres i znaczenie sprawozdania finansowego ma wpływ wielkość jednostki i instrumentarium makropolityki rachunkowości. Obecnie w sprawozdawczości jednostek można zaobserwować dwa niezależne nurty. Pierwszy nurt dotyczy jednostek działających na mniejszą skalę, które zainteresowane są uproszczeniami w sprawozdawczości finansowej, natomiast drugi nurt obejmuje duże podmioty gospodarcze, których sprawozdania finansowe są niewystarczające dla interesariuszy i wymagają rozszerzenia o dodatkowe raporty. W obu wypadkach jest wiele problemów do rozwiązania (np. zmieniać tradycyjne fundamenty czy budować koncepcje dla nowych ujawnień). Oryginalność/Wartość – w sposób syntetyczny, zwięzły i wielowątkowy przedstawiono problematykę współczesnej sprawozdawczości finansowej. Zwrócono uwagę na jej najważniejsze dylematy, wymagające prac w zakresie polityki i teorii rachunkowości.
Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe, ewolucja, mikro, małe, średnie i duże jednostki

THE SCOPE AND SIGNIFICANCE OF FINANCIAL REPORTING AND A SIZE OF ENTITIES

Abstract:
Purpose – the analysis of the scope and significance of financial reporting, depending on the scale size of entities, having considered two crucial and independent trends focused on extensions and simplifications. Design/Methodology/Approach – the analysis of literature references referring to financial accounting in terms of the evolution from balance sheet to business report and changes in traditional forms; the analysis of harmonization and standardization process, mainly taking into account the new Directive UE and IFRS for SME. Findings – financial reporting is subject to an ongoing evolution. The information needs of stakeholders are particularly important since they have impact on the hierarchy of statements and their structure. The scope and significance of a financial report is influenced by the size scale of an entity as well as the instruments of accounting macro-policy. Currently two independent trends can be observed in the reports presented by entities. The first trend refers to entities operating at a smaller scale, which are interested in making simplifications in financial reporting, whereas large economic entities are the addressees of the second trend, in case of which financial reports are insufficient regarding the needs of stakeholders and therefore require extensions by additional reports. Both trends face numerous problems to be solved (e.g. alter the traditional fundamental approach or create concepts for new presentations). Originality/Value – the problems of contemporary financial reporting were presented in a synthetic, concise and multithreaded way. Additionally, these major dilemmas were emphasized, which require more effort in terms of accounting policy and theory.
Keywords: financial report, evolution, micro, small, medium and large entities