Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Błażyńska 157
Strony: 157–165
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest rozważanie znaczenia informacji finansowej w społeczeństwie informacyjnym – formacji społeczno-gospodarczej, w której dominującym zasobem jest informacja. Metodologia badania – realizacja celu artykułu wymagała zastosowania metody analizy opisowej, porównawczej i krytycznej. Wynik – przeprowadzono analizę pojęcia informacja w nauce oraz cech symptomatycznych dla społeczeństwa informacyjnego. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że współczesne podejście standardów rachunkowości do użytecznych informacji finansowych nie współgra z możliwościami przetwarzania informacji w społeczeństwie informacyjnym. Oryginalność/Wartość – w procesie wnioskowania określono potencjalne kierunki zmian w podejściu do ujęcia informacji finansowej i zwiększenia jej użyteczności w społeczeństwie informacyjnym.
Słowa kluczowe: informacja, informacja finansowa, społeczeństwo informacyjne

FINANCIAL INFORMATION IN AN INFORMATION SOCIETY

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is the consideration of the meaning of financial information in an  information  society,  social-economics,  in  which  information  is  the  dominant  resource. Design/Methodology/approach – the completion of this article required the application of the descriptive, comparative and analysis methods. Findings – an analysis of the term information in education was conducted as well as the symptomatic traits for the information society. From the conducted analysis it follows that the modern approach of accounting standards to useful financial information does not coincide with the possibilities of processing information in an information society. Originality/value – potential paths of change in the approach to the presentation of financial information and increasing its usefulness in an information society were indicated in the conclusion process.
Keywords: information, financial information, information society