Zeszyty naukowe
Autor: Łukasz Chojnowski, Stanisław Hońko 167
Strony: 167–175
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – określenie księgowych skutków kwalifikacji umów deweloperskich oraz zasad prezentacji gruntów w sprawozdaniach finansowych deweloperów. Metodologia badania – głównymi metodami badawczymi w części wprowadzającej są obserwacja i analiza źródeł, natomiast w części empirycznej posłużono się podejściem indukcyjnym. Wynik badań – intensywny rozwój branży deweloperskiej wymaga ujednolicenia uregulowań krajowych z międzynarodowymi. Najlepszym przykładem jest wydany Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 będący zbieżny z uregulowaniami MSR/MSSF. Oryginalność/Wartość – artykuł prezentuje kluczowe zagadnienia rachunkowości deweloperów.
Słowa kluczowe: Krajowe Standardy Rachunkowości, MSR/MSSF, sprawozdania finansowe, branża deweloperska

QUALIFICATION RULES FOR THE PRESENTATION OF DEVELOPERS’ CONTRACTSAND GROUNDS BY POLISH AND INTERNATIONAL ACCOUNTING REGULATIONS

Abstract:
Purpose – indication of the effects of accounting skills development agreements and the rules of presentation in financial statements of grounds developers. Design/Methodology/approach – main research methods in the introductory part were the observation and analysis of the sources. The empirical part has an inductive character. Findings – intensive development of the development industry requires the unification of national legislation with international. The best example is released National Accounting Standard No. 8, which is similar to the regulations of IAS / IFRS. Originality/Value – the article discusses important issues in accounting for developers.
Keywords: National Accounting Standard, IAS/IFRS, financial statements, developer industry