Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Janowicz 177
Strony: 177–186
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – wskazanie wpływu metody prezentacji danych jednostek współzależnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na sytuację majątkową grupy kapitałowej. Metodologia badania – analiza literatury, metoda indukcji oraz dedukcji, studium przypadku. Wynik – artykuł zawiera zwięzłe porównanie metod ujęcia jednostek współzależnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także wpływu ich zastosowania na sytuację majątkową grupy kapitałowej. Oryginalność/Wartość – artykuł wskazuje na kryteria, które powinny zostać rozważone przy tworzeniu polityki rachunkowości grupy kapitałowej w zakresie sposobu ujmowania jednostek współzależnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Słowa kluczowe: metoda proporcjonalna, metoda praw własności, polityka rachunkowości grupy kapitałowej

METHODS OF THE PRESENTATION OF JOINT ARRANGEMENTS IN A CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS VERSUS THE MATRIAL SITUATION OF A GROUP

Abstract:
Purpose – pointing to the effect of the method of the presentation of joint arrangements in a consolidated financial statements on the material situation of a group. Design/Methodology/approach – literature analysis, induction and deduction reasoning, case study. Findings – the article contains a brief comparison of methods of the presentation of joint arrangements in a consolidated financial statement of a group as well as their effect on the material situation of the group. Originality/value – the article points to criteria that should be considered while creating the accounting policy of a group in the area related to the presentation of joint arrangements in a consolidated financial statement.
Keywords: proportional method, equity method, accounting policy of a group