Zeszyty naukowe
Autor: Sławomir Lisek 187
Strony: 187–196
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest ocena zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na koniec 2011 r. w porównaniu z końcem 2008 roku. Metodologia badania – metoda wielowymiarowej analizy porównawczej – metoda Warda, z wykorzystaniem diagnostycznych mierników sytuacji finansowej. Wynik – badanie pozwoliło stwierdzić iż sytuacja finansowa ocenianej grupy przedsiębiorstw jest znacznie lepsza na koniec 2011 r. w porównaniu z końcem 2008 r. Oryginalność/Wartość – ocena sytuacji finansowej grupy przedsiębiorstw spożywczych, aglomeracja przedsiębiorstw w grupy podmiotów podobnych pod względem kondycji ekonomicznej, analiza zmian wielkości diagnostycznej w grupie dominującej.
Słowa kluczowe: analiza finansowa, wielowymiarowa analiza porównawcza, kondycja finansowa spółek

ASSESSING OF THE FINANCIAL SITUATION OF THE FOOD COMPANIES, WHICH SHARES ARE NOTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract:
Purpose – this article is sacrificed analysis how changed financial situation polish food companies on the end of 2011 year in comparison with finish of the 2008 year. Design/Methodology/approach – it was done using methods of the multidimensional comparative analysis, Ward method. Findings – in result, one can say, that financial condition this group enterprises is much better on the end of the 2011 year than the finish of the 2008 year. Originality/value – an assessment of the financial situation group of the food enterprises. Agglomeration enterprises into groups included similar enterprises. Analysis of the changes diagnostic ratios in dominated groups.
Keywords: financial analysis, multidimensional comparative analysis, company’s financial condition