Zeszyty naukowe
Autor: Grażyna Michalczuk, Teresa Mikulska 197
Strony: 197–207
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie koncepcji sprawozdania zintegrowanego w aspekcie rosnących potrzeb interesariuszy w zakresie ilości, jakości, jak i transparentności informacji generowanych w raportach przedsiębiorstw, a także w kontekście szerszego podejścia do rachunkowości, jako rachunkowości społecznej. Jest to istotne zagadnienie, biorąc pod uwagę zmianę potrzeb informacyjnych interesariuszy w perspektywie rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, co determinuje konieczność ujęcia tych zagadnień w ramach rachunkowości społecznej, w tym w sprawozdawczości. Metodologia badania – w artykule oparto się na analizie polskiej, a przede wszystkim anglojęzycznej literatury oraz analizie raportów odnoszących się do problematyki zintegrowanego raportowania. W artykule zastosowano też metodę dedukcji. Wynik – opracowanie standardu zintegrowanego sprawozdania jest niewątpliwie ważnym krokiem w raportowaniu informacji w kontekście rosnących potrzeb interesariuszy przedsiębiorstwa. Pozwoliłoby to na kompleksowe ujęcie w jednym dokumencie wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa, przede wszystkim zaakcentowanie w nim znaczenia połączeń pomiędzy strategią przedsiębiorstwa, wynikami finansowymi a społecznym, ekonomicznym i środowiskowym kontekstem jego działalności. Ponadto umożliwiłoby stworzenie globalnej platformy raportowania dokonań przedsiębiorstwa w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
Słowa kluczowe: sprawozdanie zintegrowane, rachunkowość społeczna, interesariusze

INTEGRATED REPORTING AS A FINAL PRODUCT OF SOCIAL ACCOUNTING

Abstract:
Purpose – the objective is to present the integrated reporting concept with respect to the growing needs of stakeholders in terms of the quantity, quality as well as transparency of information generated from companies’ reports and also within the context of a broader approach to accounting i.e. social accounting. It is a relevant issue when taking into account the change of information needs of stakeholders in terms of the concept of social responsibility and sustainable development, which determines the necessity of including these terms within the scope of social accounting, including in the reporting. Design/Methodology/Approach – the article is based on the analysis of Polish and English literature as well as the reports related to integrated reporting. The deduction method was also applied. Findings – preparing the standard for integrated reporting is undoubtedly a crucial step towards information reporting in the context of the growing needs of company stakeholders. It would enable to include all the spheres of business activity of a company in one document which would primarily emphasize the importance of the connection between corporate strategy, financial performance and the social, economic and environmental context of its activities. Additionally, it would allow the creation of a global platform for enterprise reporting accomplishments within the concept of social responsibility and sustainable development.
Keywords: integrated reporting, social accounting, stakeholders