Zeszyty naukowe
Autor: Teresa Mikulska, Grażyna Michalczuk 209
Strony: 209–219
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie istoty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także zmian w podejściu do rachunkowości i jej produktu finalnego jakim jest sprawozdanie dotyczące społecznej odpowiedzialności jednostek gospodarczych, które może pełnić rolę sprawozdania rocznego bądź jego odpowiednika. Metodologia badania – w artykule oparto się na analizie literatury przedmiotu. Wynik – standardowe sprawozdanie finansowe nie ujmuje informacji o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i w niewystarczającym stopniu zaspokaja potrzeby informacyjne interesariuszy. Narzędziem, które spełnia oczekiwania informacyjne społeczeństwa są raporty dotyczące działalności przedsiębiorstwa w zakresie CSR obejmujące kwestie społeczne, ekologiczne oraz ekonomiczne. W Polsce raportowanie społeczne jest wciąż nową dziedziną, ale jak pokazują badania dynamicznie się rozwijającą.
Słowa kluczowe: rachunkowość odpowiedzialności społecznej, sprawozdawczość CSR, zintegrowane raportowanie

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORTING

Abstract:
Purpose – the objective is to present the essence of corporate social responsibility as well as the changes in the attempt to accounting and its final product i.e. reporting of corporate social responsibility, which can fulfill the role of an annual report or its equivalent. Design/Methodology/Approach – the article is based on the analysis of literature. Findings – A standard financial report does not include information about corporate social responsibility and due to this does not fully satisfy information needs of stakeholders. The tool which meets the information expectations of the society are reports concerning company’s activity in terms of the CSR covering the social, economic and ecologic issues. In Poland, social reporting is still a new field, but research shows dynamically developing.
Keywords: social responsibility accounting; CSR reporting; integrated reporting