Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Rówińska 221
Strony: 221–230
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest wskazanie zakresu obowiązkowo ujawnianych danych w sprawozdaniu finansowym przez jednostki sektora MSP. Stosowanie uproszczeń w sprawozdawczości finansowej przez mikro, małe i średnie podmioty wynika z dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych ogłoszonej w 2013 r. W ślad za regulacjami dyrektywy, w Polsce opracowano zmiany ustawy o rachunkowości, odnoszące się w szczególności do uproszczonych rozwiązań dla mikro podmiotów. W marcu 2014 r. do Sejmu RP trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Metodologia badania – analiza porównawcza regulacji rachunkowości, dyrektywy UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych z czerwca 2013 r., ustawy o rachunkowości oraz rządowy projekt zmiany ustawy o rachunkowości. Wynik – poszczególnym grupom podmiotów gospodarczych sektora MSP przysługuje różny zakres uproszczeń w ramach ujawnianych informacji finansowych. Najprostsze sprawozdanie finansowe sporządzają mikro podmioty. Skrócone do minimum sprawozdanie finansowe nie wiąże się jednak z uproszczeniem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
Słowa kluczowe: małe i średnie podmioty, jednostki mikro, sprawozdanie finansowe

FINANCIAL REPORTING OF SMALL TO MEDIUM PRACTICE

Abstract:
Purpose – the aim of the article is to present a range of information presented in financial report of SMP. On the strength of directive of 26 June 2013 on the annual financial statements, micro-, small and medium-sized undertakings use simplification in financial reporting. In Poland work out a draft amendment to the accounting law. Particularly, it concerns with the simplified solutions for micro-undertakings. Design/Methodology/approach – the comparative analysis of accounting regulations, Directive of 26 June 2013 on the annual financial statements and polish accounting law. Findings – different range of simplification of financial reporting belongs individual groups of SMP. Micro-undertakings prepared the simplest financial statements. However, it are out of keeping with simplification of keeping the accounts’ books.
Keywords: small to medium practice, micro-undertakings, financial statements