Zeszyty naukowe
Autor: Kazimierz Sawicki 231
Strony: 231–242
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie nowej dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, w szczególności dotyczących mikroprzedsiębiorstw oraz wskazanieproblemów implementacji nowej dyrektywy unijnej do przepisów krajowych. Metodologia badania – analiza porównawcza standardów międzynarodowych, ustawy o rachunkowości i nowej dyrektywy UE w części odnoszącej się do mikroprzedsiębiorstw, metoda wnioskowania. Wynik – w artykule przedstawia się harmonizację przepisów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej mikroprzedsiębiorstw z uwzględnieniem zasady równoważenia kosztów z korzyściami poszczególnych rozwiązań. Oryginalność/Wartość – ukazanie i analiza różnic między nową dyrektywą UE i przepisami prawa krajowego w zakresie sprawozdawczości finansowej mikrojednostek. Wskazanie dylematów wyboru niektórych rozwiązań w praktyce przedsiębiorstw mikro.
Słowa kluczowe: podział przedsiębiorstw, dyrektywa UE 2013/34/UE, sprawozdawczość finansowa mikroprzedsiębiorstw, nowelizacja ustawy o rachunkowości

THE MAIN DIRECTIONS OF CHANGES IN FINANCIAL REPORTS OF MICRO-ENTITIES ACCORDING TO THE NEW DIRECTIVE OF THE EUROPEAN UNION

Abstract:
Purpose – the aim of the article is to present the new directive of the European Union on the subject of annual financial reports, particularly regarding micro-entities, as well as pointing issues with the implementation of the directive in the national regulations. Design/Methodology/approach – comparative analysis of international standards, the Accounting Act and the new EU directive in the part regarding microentities, inference. Findings – the article presents harmonization of regulations regarding accounting and financial reporting of micro-entities, taking under consideration the rule of balancing costs and benefits of individual solutions. Originality/value – showing and analysis of differences between the new EU directive and the national legislation for financial reporting of micro-entities. Pointing dilemmas of choosing some solutions in the practice of micro-entities.
Keywords: demerger, directive 2013/34/EU, financial reporting of micro-entities, amendment of the Accounting Act