Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Habelman 37
Strony: 37–47
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – ocena ryzyka w systemie rachunkowości w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Metodologia badania – zdiagnozowanie obszarów ryzyka wymagało przeprowadzenia wywiadów z pracownikami służby finansowo-księgowej, natomiast oceny dokonano w oparciu o metodę matematyczną. Wynik – uzyskane wyniki pozwoliły na wyodrębnienie obszarów rachunkowości narażonych na największe ryzyko i oszacowaniu ich istotności. Zdiagnozowane czynniki ryzyka przedstawiono w formie wykresu, na tak zwanej „mapie ryzyka”. Dzięki temu uzyskano obraz prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia danego ryzyka w przedsiębiorstwie. Oryginalność/Wartość – na podstawie wyznaczonych czynników ryzyka i stopnia ich istotności, kadra zarządzająca Spółką może podjąć odpowiednie działania w celu wyeliminowania i zminimalizowania negatywnych skutków.
Słowa kluczowe:
ryzyko, system rachunkowości, przedsiębiorstwo

RISK ASSESSMENT IN ACCOUNTING ON THE EXAMPLE OF THE SZCZECIN AND ŚWINOUJŚCIE SEAPORTS AUTHORITY

Abstract:
Purpose – risk assessment in the accounting system of the Szczecin and Świnoujście Seaports Authority. Design/Methodology/approach – the diagnosis of areas of risk required interviewing the employees offinancial-accounting staff in the company. The risk analysis was performed with use of the mathematical method. Findings – the results of the research allowed to identify the areas of accounting which are at the biggest risk and assess their relevance. The diagnosed risk factors were presented in the form of a graph, on the so called “risk map”. Thanks to this, the image of probability and effects of the appearance of a particular risk type was created. Originality/value – on the basis of determined risk factors and the level of their relevance, the management of the company might take appropriate actions to eliminate the factors and minimalize their negative effects.
Keywords:
risk, accounting system, enterprise