Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Jaworska 49
Strony: 49-58
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – przedstawienie wybranych teorii psychologii motywacji, których założenia ułatwiają zrozumienie, co i dlaczego skłania osoby zajmujące się rachunkowością do wyboru określonego sposobu postępowania. Ponadto omówiono rolę psychologii w wyjaśnianiu zachowań człowieka oraz istotę i kierunki badań rachunkowości behawioralnej. Metodologia badania – artykuł opiera się na analizie literatury, wykorzystano metodę analizy źródeł. Wynik – artykuł koncentruje się na motywacji, która oddziałuje na poziom zaangażowania w pracę oraz determinuje określone postępowanie, które może wpływać na jakość informacji z rachunkowości. Oryginalność/Wartość – artykuł wyjaśnia, jak przez pryzmat teorii psychologii motywacji można analizować zachowanie osób zajmujących się rachunkowością.
Słowa kluczowe:
zachowanie, rachunkowość behawioralna, psychologia, teorie psychologii motywacji

BEHAVIORAL PERSPECTIVE IN ACCOUNTING IN THE LIGHT OF CHOSEN THEORIES OF PSYCHOLOGY OF MOTIVATION

Abstract:
Purpose – to present chosen psychological theories of motivation, which assumptions facilitate understanding why and what prompts accountants to choose a particular behavior. It also discusses the role of psychology in explaining human behavior and the nature and trends of behavioral accounting research.
Design/Methodology/approach – the paper is based on analysis of the literature, the method of analysis of the sources was used. Findings – the article focuses on motivation, which affects the level of commitment to work and determines certain practices that may affect the quality of accounting information.
Originality/value – the article explains how through the prism of psychological theory of motivation the behavior of accountants can be analyzed.
Keywords:
behavior, behavioral accounting, psychology, theories of psychology of motivation