Zeszyty naukowe
Autor: Roman Kotapski 59
Strony: 59-67
pdfpełen tekst
 
Streszczenie:
Cel – przedstawienie zmian jakie zachodzących w zakresie zakładowych planów kont w szpitalach publicznych w odniesieniu do ewidencji kosztów ich działalności. Metodologia badania – w publikacji zostały wykorzystane akty prawne regulujące działalność szpitali w Polsce, materiały wewnętrzne szpitali, analizy systemu informacyjnego szpitala, zakładowe plany kont szpitali. Przeprowadzono analizę literatury w zakresie ewidencji kosztów działalności szpitali w Polsce. Wykorzystano własne doświadczenia praktyczne w konstruowaniu zakładowych planów kont dla szpitali publicznych oraz wdrażania systemów budżetowania. Wynik – przedstawiono rozwiązania ewidencyjne dotyczące kosztów działalności dwóch szpitali. Oryginalność/Wartość – w artykule przedstawiono własne rozwiązania ewidencyjne kosztów działalności szpitali, które zostały w nich wdrożone. Przełożyło się to na udoskonalenie planowania i kontrolowania działalności szpitali.
Słowa kluczowe:
zakładowy plan kont, koszty działalności szpitala, ewidencja kosztów

IDENTIFICATION OF HOSPITAL OPERATIONAL COSTS AND THEIR RECORD BASED ON EXEMPLES OF PUBLIC HOSPITALS

Abstract:
Purpose – the presentation of changes present in the creating of public hospitals’ chart of accounts in the area of operational cost records. Design/Methodology/approach – the documents used in this paper are legal acts controlling activities of hospitals, internal hospitals documents, performed analysis of hospital’s information’s system, hospitals’ chart of accounts. The analysis of literature about records of hospitals’ operational cost in Poland was performed. Own practical experience in creating of public hospitals’ chart of accounts and the implementing the budgeting systems were used in the paper. Findings – the presentation of records’ models of two hospitals’ operational costs. Originality/value – the paper presents unique models of recording of hospitals’ operational costs that were implemented. This translated into improved planning and control of hospital’s activities.
Keywords:
firm’s chart of accounts; hospital’s operational costs; record of costs