Zeszyty naukowe
Autor: Grzegorz Materna, Grzegorz Zimon 89
Strony: 89–93
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – w artykule przeprowadzono analizę kosztów w wybranym podmiocie leczniczym. Celem artykułu jest zaprezentowanie metod optymalizacji kosztów. Metodologia badania – badania zostały przeprowadzone na podstawie danych finansowych analizowanej jednostki. Wynik – zaprezentowane sposoby optymalizacji kosztów w postaci zakupów grupowych i wprowadzenia kontraktów doprowadziły do redukcji wybranych pozycji kosztów. Oryginalność/Wartość – w artykule przedstawiono bariery, z jakimi spotyka się kadra zarządzająca wprowadzając nowe rozwiązania ukierunkowane na redukcję kosztów.
Słowa kluczowe: koszty, zakupy grupowe, wynagrodzenia kontraktowe

METHODS OF COSTS OPTIMIZATION FOR CHOOSING HEALTH CARE ENTITY

Abstract:
Purpose – in the article the costs analysis of the selected public health units were discussed. The purpose of this article is to present methods for optimizing costs. Design/Methodology/approach – research has been conducted on the basis of financial data of the analyzed unit. Findings – presented solutions for the costs optimization in the form of group purchasing and the introduction of contracts resulted in the reduction in the costs of the selected items. Originality/value – the paper presents a barrier which the executives who launch themethods for the costs reduction meet.
Keywords:
costs, purchasing groups, contractual salary