Zeszyty naukowe
Autor: Bożena Nadolna 95
Strony: 95–103
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – warunkiem prawidłowego rozwiązania problemu decyzyjnego jest uwzględnianie przez menedżerów w ich analizach kosztów utraconych korzyści. Badania światowe wykazują, że koszty te są często pomijane. W związku z tym, celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników, które mają wpływ na uwzględnianie kosztów utraconych korzyści w procesie tworzenia informacji. W artykule sklasyfikowano te czynniki w ramach trzech grup, dzieląc je na czynniki psychologiczno-socjologiczne, kulturowe oraz ekonomiczne. Metodologia badania – artykuł napisano na podstawie analizy wyników badań zawartych w literaturze przedmiotu. Zastosowano metodę analizy źródeł. Wynik – w artykule zidentyfikowano i sklasyfikowano uwarunkowania i czynniki, które mają wpływ na uwzględnianie albo pomijanie kosztów utraconych korzyści w analizach decyzyjnych menedżerów. Oryginalność/Wartość – w literaturze polskiej brak jest publikacji w zakresie wymagań odnośnie do czynników wpływających na uwzględnianie kosztów utraconych korzyści w podejmowaniu decyzji menedżerskich.
Słowa kluczowe:
koszty utraconych korzyści, analiza decyzyjna, determinanty, przegląd badań

DETERMINANTS OF THE USE OF OPPORTUNITY COST IN THE ANALYSIS OF DECISION-MAKING

Abstract:
Purpose – in order to properly solve the problem of decision-making is taken into account by managers in their decision-making analysis of opportunity cost. Studies worldwide show that these costs are often ignored in these analyzes. Therefore, it seemed reasonable to identify the factors that influence the inclusion of opportunity costs in the process of creating information for the decision. The article was classified these factors in the three groups, dividing them into factors psycho-sociological, cultural and economic. Design/Methodology/Approach – article written based on research carried out in the world, the description of which appeared in the literature and comparative analysis method was used. Findings – the article identified conditions and factors that affect the consideration or ignore the opportunity cost in the analysis of decision-making managers. Originality/Value – the Polish literature, there is no publication in the requirements relating to the circumstances of the application of opportunity cost in making managerial decisions. The article attempts to classify the factors affecting the consideration or suppress these costs in the analysis of decision-making decision-makers.
Keywords:
opportunity costs, decision analysis, determinants of opportunity cost