Zeszyty naukowe
Autor: Krzysztof Łuczak 79
Strony: 79–87
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest ukazanie istoty, pojęcia, cech charakterystycznych i definicji przedsiębiorstwa innowacyjnego, będącego na wczesnym etapie rozwoju określanego mianem start-up w kontekście rachunkowości innowacji. Artykuł prezentuje charakterystykę innowacji i tworzących je przedsiębiorstw, których głównymi aktywami są aktywa niematerialne. Autor prezentuje cechy charakterystyczne przedsiębiorstw określanych mianem start-up, które wskazują na potrzebę odrębnego ujęcia tych podmiotów w rachunkowości. Metodologia badania – w pracy została wykorzystana zarówno literatura krajowa jak i zagraniczna (anglojęzyczna). W pracy została wykorzystana metoda historyczna oraz wnioskowania logicznego. Wynik – przedsiębiorstwa innowacyjne będących na wczesnym etapie rozwoju należy traktować w sposób odmienny w zakresie pomiaru wartości i wyceny od pozostałych przedsiębiorstw. Oryginalność/Wartość – artykuł definiuje pojęcie start-up ukazując zasadnicze różnice występujące, pomiędzy start-upami a innymi przedsiębiorstwami według kryteriów: wieku, innowacyjności oraz modelu biznesowego.
Słowa kluczowe:
innowacje, przedsiębiorstwa innowacyjne, start-up, pomiar wartości, rachunkowość innowacji

ACCOUNTING INNOVATION ON THE EXAMPLE OF COMPANIES KNOWN AS START-UP

Abstract:
Purpose – the purpose of this article is to present the essence, characteristics and definition of in
novative enterprise which is at an early stage of development, widely known as start-up in the context of innovation accounting. This article presents the characteristics of the innovation and as well as companies which have the majority of intangible assets. The author presents the characteristics of start-ups, which indicate the need for separate treatment of these entities in accounting. Design/Methodology/approach – the article is based on both domestic and foreign literature (mainly English). In paper both historical and logical method were used. Findings – innovative companies at an early stage of development should be treated in a different manner from other businesses. Originality/value – article defines the concept of a start-up revealing fundamental differences between start-ups and other types of companies according to the following criteria: age, innovation and the business model.
Keywords:
innovation, enterprise innovation, start-up, innovation accounting