Zeszyty naukowe
Autor: Edward Nowak 819
Strony: 819–827
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-64
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Ukazanie wpływu zasad rachunkowości oraz zaleceń zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady na system sprawozdawczości finansowej w Polsce określony w ustawie o rachunkowości.
Metodologia badania – Analiza regulacji dotyczących sprawozdawczości finansowej o zasięgu międzynarodowym i krajowym oraz krytyczna analiza literatury.
Wynik – Wykazanie, że rozwiązania dotyczące sprawozdawczości finansowej określone w dyrektywie Unii Europejskiej oraz w ustawie o rachunkowości są dostosowane do skali działalności jednostek gospodarczych, co jest zgodne z zasadami proporcjonalności oraz wyważania kosztów i korzyści.
Oryginalność/wartość – Ocena zasady proporcjonalności w rachunkowości dotyczącej obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej w relacji do wielkości jednostek gospodarczych oraz równoważenia kosztów korzyściami z dostarczaniem informacji finansowych.
Słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, dyrektywy Unii Europejskiej, ustawa o rachunkowości, zasada proporcjonalności, wyważenie kosztów i korzyści

THE IMPACT OF ACCOUNTING STANDARDS AND REGULATIONS UPON FINANCIAL REPORTING IN POLAND

Abstract
Purpose – Presenting the impact of accounting standards and regulations contained in the Directive of the European Parliament and of the Council upon financial reporting in Poland, as defined in the Polish Accounting Act.
Design/Methodology/approach – Analysis of domestic and international regulations on financial reporting, supplemented by critical literature studies.
Findings – Demonstrating that financial reporting recommendations contained in the EU Directive and in the national Accounting Act are well-adjusted to the scale of business operation, which makes them conform with the proportionality and the cost/benefit principles.
Originality/value – Evaluation of the proportionality principle in accounting, as pertaining to financial reporting obligations in relation to company size and in the context of maintaining proper balance between the cost of providing financial information and its benefit/utility for the user.
Keywords: financial reporting, EU directives, the Accounting Act, proportionality principle, cost-benefit principle