Zeszyty naukowe
Autor: Edyta Piątek 829
Strony: 829–840
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-65
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Metody wyceny i ustalania wartości firmy wpływają na ocenę sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa. Zasady wyceny wartości firmy określone w ustawie o rachunkowości nie przystają do nowych realiów gospodarczych i stają się instrumentem kreatywnej rachunkowości. Artykuł ma na celu wskazanie sytuacji, w których zastosowanie ustawowej definicji wyceny ujemnej wartości firmy jest sprzeczne z zasadami nadrzędnymi: wiernego obrazu i przewagi treści nad formą.
Metodologia badania – Badanie sprowadzało się do analizy przypadku ustalenia ujemnej wartości firmy dla występującego w rzeczywistości podmiotu gospodarczego. Problem ujemnej wartości analizowano w kontekście warunków niewypłacalności określonej w prawie upadłościowym i likwidacyjnym.
Wynik – Przeprowadzona analiza sposobu ustalenia ujemnej wartości firmy wskazuje na zachowanie wszystkich wymogów operacyjnych określania tej wielkości, pomimo działania wbrew nadrzędnym zasadom rachunkowości. Opisany w ustawie o rachunkowości sposób ustalania ujemnej wartości firmy determinuje finansowe wskaźniki niewypłacalności przedsiębiorstwa.
Oryginalność/wartość – Wyniki analizy wskazują na konieczność zmiany koncepcji ujemnej wartości firmy i zaimplementowania rozwiązania określonego w amerykańskich standardach rachunkowości.
Słowa kluczowe: ujemna wartość firmy, wycena bilansowa, polityka bilansowa

GOODWILL IN THE BALANCE SHEET THE COMPANY POLICY

Abstract
Purpose – Methods of measurement and valuation of influence assessment of the assets and financial businesses. Rules for the valuation of goodwill as defined in the Accounting Act do not fit the new economic reality and become an instrument of creative accounting. The article is to identify situations where the application of the statutory definition of negative valuation of goodwill is contrary to the principles imperative: a faithful image and substance over form.
Design/methodology/approach – Test came down to case analysis to determine the negative goodwill for the present in fact the operator. The problem of the negative analyzed in the context of the conditions specified in the insolvency bankruptcy and liquidation.
Findings – An analysis method for determining the negative goodwill indicates the behavior of all the operational requirements for determining the size, despite the action against the overriding principles of accounting. Described in the accounting method for determining negative goodwill is determined by the financial indicators of the insolvency of the company.
Originality/value – he results of the analysis indicate a need to change the concept of negative goodwill and implement solutions specific to American accounting standards.
Keywords: negative goodwill, balance sheet valuation, policy balance sheet