Zeszyty naukowe
Autor: Henryk Sobolewski, Grzegorz Wojtkowiak 841
Strony: 841–850
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-66
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Zaprezentowanie problematyki zarządzania finansami krajowych instytucji płatniczych, ich kondycji finansowej oraz roli, jaką odgrywają w polskiej gospodarce.
Metodologia badania – Analiza wyników finansowych i danych rynkowych na podstawie danych pierwotnych, analiza przepisów prawa oraz wywiad.
Wynik – Przedstawienie specyficznych warunków i wyzwań zarządzania finansami w instytucjach płatniczych, uporządkowanie wiedzy o problematyce funkcjonowanie instytucji płatniczych.
Oryginalność/wartość – Analiza problematyki zarządzania finansami dla wąskiej i względnie nowej grupy instytucji płatniczych, pełniących ważną rolę w rozwoju rynku e-commerce.
Słowa kluczowe: krajowe instytucje płatnicze, zarządzanie finansami, e-commerce

CHOSEN PROBLEMS OF FINANCE MANAGEMENT OF NATIONAL PAYMENT INSTITUTIONS

Abstract
Purpose – Presenting a problem of finance management of national payment institutions, their financial standing and role in the Polish economy.
Design/methodology/approach – Analysis of financial results and market data based on initial data, analysis of legal regulations and interview.
Findings – Presenting the specific conditions and challenges of finance management in payment institutions, structurizing the knowledge about the subject of functioning of payment institutions.
Originality/value – Analysis of subject of finance management for a narrow and relatively new group of payment institutions, which perform a significant role in e-commerce market development.
Keywords: national payment institutions, finance management, e-commerce