Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz S. Berent 871
Strony: 871–888
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-68
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem pracy jest przedstawienie modelu teoretycznego, umożliwiającego badanie procesów dźwigniowych, zarówno tych wynikających z finansowania długiem, jak i zobowiązaniami nieodsetkowymi.
Metodologia badania – Badania dźwigni niefinansowych/nieodsetkowych, wynikających z finansowania nieodsetkowego, wykorzystują narzędzia analityczne stworzone wcześniej do badania dźwigni finansowej.
Wynik – W artykule zaprezentowano kilka wersji modelu przedsiębiorstwa, w oparciu o który opisano proces dźwigniowy. Kilka wariantów równań dźwigniowych ukazuje rolę aktywów finansowych i operacyjnych oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych w procesie dźwigniowym.
Oryginalność/wartość – Dźwignie nieodsetkowe nie są opisane w literaturze przedmiotu. Brak również empirycznych badań analizujących ich wpływ na osiągane przez firmę stopy zwrotu. Zaproponowany model teoretyczny może być wykorzystany do prowadzenia badań empirycznych diagnozujących obecność i mierzących siłę nieopisywanych w literaturze dźwigni nieodsetkowych.
Słowa kluczowe: dźwignia finansowa, lewarowanie, finansowanie operacyjne, zobowiązania nieodsetkowe, kredyt kupiecki

NON-INTEREST BEARING LIABILITIES AND THE LEVERAGE – THEORETICAL MODEL

Abstract
Purpose – The objective of the paper is to present a theoretical model which allows the analysis of the leverage mechanism triggered by both debt as well as non-debt financing.
Design/Methodology/approach – To research leverages originating from non-interest bearing liabilities, the analytical tools of financial leverage analysis are applied.
Findings – The impact of the split into operating and financing assets as well as operating and financial liabilities is shown to materially change the leverage analysis.
Originality/value – Non-financial leverages stemming from non-interest bearing operating liabilities are hardly described in financial literature. The model proposed can be applied to both diagnose the presence as well as to measure the strength of the non-financial leverages.
Keywords: financial leverage, gearing, operating financing, non-interest bearing liabilities, trade credit