Zeszyty naukowe
Autor: Arkadiusz Górski, Agnieszka Parkitna, Sylwia Trzeciak 889
Strony: 889–900
DOI: 10.18276/frfu.2016.79-69 
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest analiza w zakresie zdolności predykcyjnej wskaźników finansowych używanych przy konstrukcjach funkcji w modelach diagnozowania bankructwa. Badania służą wzbogacaniu listy wskaźników informatywnych. W Polsce nie znajdują one wciąż należytego zastosowania. Oddziałuje to niekorzystnie na sytuację rodzimych przedsiębiorców. Intensywność dyfuzji bankructw rośniew zaskakującym tempie i dotyczy nie tylko sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale coraz częściej światowych gigantów. Badane modele nie są idealne i za ich pomocą można czasami popełnić duże błędy, ponieważ skonstruowane są ze wskaźników finansowych. Pozwalają one na wcześniejsze wykrycie nieprawidłowości w finansach przedsiębiorstw, w związku z czym powinny służyć zarządowi jako narzędzie do monitorowania sytuacji w przedsiębiorstwie. Wskaźniki finansowe są wyliczane na podstawie sprawozdań finansowych, czyli na podstawie danych historycznych, które nie uwzględniają obecnego stanu gospodarki. Sama konstrukcja funkcji modelów odznacza się różnorodnością doboru wielorakich składowych, a logikę doboru składu i formy ich funkcji zawartych w niej zmiennych charakteryzuje ogromna różnorodność. Podstawowym pytaniem, jakie powinno być postawione w tym miejscu, to: które wskaźniki finansowe wybrali autorzy poszczególnych modeli?
Słowa kluczowe: zdolność predykcyjna, wskaźniki informatywne, funkcje dyskryminacyjne

SELECTION OF INDICATORS THE INFORMATIVE FUNCTIONS DISCRIMINATORY

Abstract
Aim of the article is analysis of the scope of the predictive ability of financial indicators used in the construction and functionality in diagnosing bankruptcy. Tests are enriching the list of indicators informative. In Poland, are not they still sound applications. This impacts negatively on the situation of domestic entrepreneurs. The intensity of the diffusion of bankruptcies is growing at a surprising rate and it applies not only to the sector of small and medium-sized enterprises, but increasingly global giants. The tested models are not perfect and using them can sometimes make big mistakes, because they are constructed with financial ratios. They allow for earlier detection of abnormalities in corporate finance therefore, should serve as a management tool to monitor the situation in the company. Financial ratios are calculated based on financial statements, which is based on historical data, which does not take into account the current state of the economy. The same design feature models characterized by a diversity selection of multiple components. A selection of the composition of their logic and forms of their functions, variables contained therein It characterized by a great variety. The main question that should be asked at this point is: Which financial ratios authors have chosen different models?
Keywords: prediction, discriminate function, informative indicators