Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Matuszewska-Pierzynka 145
Strony: 145–157
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-12
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych nad zróżnicowaniem rentowności sprzedaży spółek pracowniczych, mierzonej relacją zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży.
Metodologia badania – W badaniach empirycznych została wykorzystana metoda granicznej analizy danych DEA. Estymacja syntetycznych miar efektywności została dokonana za pomocą modelu zorientowanego na nakłady o stałych efektach skali (model CCR), w którym za efekt przyjęto rentowność sprzedaży, a za nakład średnią wartość majątku trwałego.
Wynik – Przeprowadzone badania empiryczne wykazały, iż według zastosowanego modelu CCR najmniej efektywny był początkowy okres następujący po roku prywatyzacji, świadczący o najniższym stopniu skutecznego wykorzystania majątku trwałego w relacji od uzyskanej rentowności sprzedaży. Na tle badanych podmiotów pozytywnie pod względem efektywności wyróżniło się siedem spółek pracowniczych.
Oryginalność/wartość – Oryginalność przeprowadzonych badań empirycznych wynika z przyjętej metodologii, tj. z zastosowania w analizie rentowności sprzedaży spółek pracowniczych nieparametrycznej metody DEA, bazującej na procedurze programowania liniowego.
Słowa kluczowe: przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych, prywatyzacja bezpośrednia, oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania, spółki pracownicze, metoda granicznej analizy danych (DEA)

THE DIFFERENTIATION OF RETURN ON SALES IN EMPLOYEE-OWNED COMPANIES

Abstract
Purpose – The main aim of this article is to present the results of research on the differentiation of return on sales in employee–owned companies, measured by the ratio of net profit to net sales.
Design/methodology/approach – The Data Envelopment Analysis (DEA) was used in empirical research. The estimation of synthetic measures of effectiveness was performed using the input–oriented model with constants returns to scale (CCR model), in which the return on sales was adopted as the effect and the average value of fixed assets as the input.
Findings – Conducted empirical studies showed that according to the applied model CCR the initial period following the year of privatisation was the least effective, providing the lowest degree of effective usage of fixed assets in relation to gained return on sales. Seven employee-owned companies singled out positively in terms of effectiveness compared to other studied entities.
Originality/value – The originality of empirical research results from the adopted methodology, i.e. the application of the non–parametric DEA method, basing on the procedure of linear programming in the analysis of return on sales of employee–owned companies.
Keywords: ownership transformations of state-owned enterprises, direct privatisation, giving a state-owned enterprise for the use against payment, employee-owned companies, Data Envelopment Analysis (DEA)