Zeszyty naukowe
Autor: Józef Frąś, Tomasz Frąś, Marcin Frąś 335
Strony: 335–346
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-28
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem rozważań jest określenie koncepcji i ocena możliwości wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w aspekcie determinantów jego skutecznej implementacji.
Metodologia badania – Zastosowano metodę analizę i konstrukcji logicznej. Problem zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i jego modelowania przeprowadzono w oparciu o krytyczną literaturę przedmiotu i własne doświadczenia autorów.
Wynik – Wynikiem opracowania jest proinnowacyjny model zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności uwzgledniający kompleksowo spełnianie innych, określonych w międzynarodowych wzorcach, wymagań zapewniających produkcję i przetwarzanie żywności o gwarantowanej jakości i bezpiecznej zdrowotnie.
Oryginalność/wartość – Jako oryginalną wartość można uznać autorski model proinnowacyjnego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
Słowa kluczowe: żywność, zintegrowany model, system zarządzania jakością, bezpieczeństwo żywności

PRO-INNOVATIVE MODEL OF INTEGRATED SYSTEM OF QUALITY MANAGEMENT AND FOOD SAFETY

Abstract
Objective – The purpose of discussion is to define the concept and assess the possibility of implementing an integrated system of quality management and food safety in terms of the determinants of its successful implementation.
Design/methodology/approach – Used method of analysis and logical construction. The problem of an integrated system of quality management and food safety, and its modeling was based on the critical literature of the subject and the authors’ own experience.
Findings – The result of the study is to pro-innovative model of quality management and food safety into account comprehensively meet certain other international patterns, requirements to ensure the production and processing of food quality assured and safe to health.
Originality/value – As the original value can be considered an original model of innovation-oriented quality management system and food safety.
Keywords: food, integrated model, quality management system, food safety