Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Michałowska 347
Strony: 347–355
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-29
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na rozliczanie kosztów jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w szczególności na różnice ujęcia kosztów jakości w tradycyjnym rachunku kosztów i systemie rachunkowości zarządczej.
Metodologia badania – W opracowaniu zastosowano analizę literatury przedmiotu z zakresu zarządzania jakością, rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Ponadto do opracowania sposobów definiowania i rozliczania kosztów jakości w przedsiębiorstwach zastosowano analizę wywiadu swobodnego.
Wynik – Przedsiębiorstwa produkcyjne rzadko decydują się na rozliczanie kosztów jakości korzystając z rozwiązań rachunkowości zarządczej, głównie ze względu na brak ujednoliconych zasad prowadzenia rachunku kosztów jakości oraz czasochłonności i kosztowności procesu jego wdrożenia. Ograniczają się zatem do ewidencji kosztów braków w ramach rachunkowości finansowej, nie czerpiąc wymiernych korzyści z rozliczania tych kosztów jakości.
Oryginalność/wartość – Opracowanie pozwala zwrócić uwagę na problem rozliczania kosztów jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych stosujących rozwiązania z zakresu rachunkowości finansowej. Wskazuje również na fakt, iż rozliczanie kosztów jakości w całym cyklu życia produktu nie jest możliwe bez zastosowania zarządczych odmian rachunku kosztów.
Słowa kluczowe: koszty jakości, rachunek kosztów jakości, tradycyjny rachunek kosztów, zarządcze odmiany rachunku kosztów

QUALITY COSTS ACCOUNTING IN ACCOUNTING SYSTEM OF MANUFACTURING COMPANIES

Abstract
Purpose – The purpose of the case study is considering about quality cost accounting in manufacturing companies, especially differences of quality cost accounting in financial accounting and management accounting systems.
Methodology – In this case study the literature analyze from quality management, financial accounting and management accounting was adopted. Moreover, to analyze the ways of measuring and accounting quality costs adopted the casual inquiry.
Findings – Companies rarely decide to use quality costs accounting because of high costs and time-consuming of this process. They use financial accounting to account failure cost, but it is not sufficient to reduce all quality costs in manufacturing companies.
Originality/value – The case study shows that the solutions of using only financial accounting to account quality cost is not sufficient and companies, which want to decrease their total costs of quality, should use tools from management accounting. They should account quality cot from all product life cycle.
Keywords: quality costs, quality costs accounting, traditional cost accounting, management costs accounting