Zeszyty naukowe
Autor: Aneta Wszelaki 549
Strony: 549–557
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-45
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania wartości godziwej w wycenie środków trwałych, zaprezentowanie zasad i problemów dotyczących ujmowania i wyceny środków trwałych w zakresie regulacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – MSR nr 16 oraz MSSF nr 13, uświadomienie znaczenia różnic, jakie występują pomiędzy zapi sami krajowymi i międzynarodowymi w tym względzie. Problematyka wyceny środków trwałych nabiera znaczenia, gdyż coraz więcej firm działających na polskim rynku, jest zobligowanych do ujmowania zdarzeń gospodar czych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, czy to z uwagi na przepi sy prawa, czy ze względu na powiązania kapitałowe z firmami zagranicznymi.
Metodologia badania – W artykule wykorzystano literaturę krajową z tego zakresu oraz akty prawne. Wykorzystano metodę analizy.
Wynik – Artykuł jest próbą wykazania, że wartość godziwa jest obecnie niezwykle ważnym parametrem wyceny. Jest miarą wykorzystywaną w zakresie wyceny składników majątkowych przy ich początkowym ujęciu, jak i na dzień bilansowy. Wartość godziwa jest również wykorzystywana w wycenie środków trwałych na gruncie MSR nr 16. Poznanie zasad i technik wyceny według wartości godziwej jest zatem priorytetem dla jednostek stosujących regulacje Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Oryginalność/wartość – Wskazanie w artykule zakresu wykorzystania wartości godziwej w wycenie środków trwałych oraz występujących różnic w tym zakresie w kontekście regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych rachunkowości.
Słowa kluczowe: środki trwałe, wartość godziwa, wycena bilansowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

THE USE OF FAIR VALUE IN THE VALUATION OF FIXED ASSETS IN THE REGULATIONS OF IAS 16 AND IFRS 13

Abstract
Purpose – The purpose of the article is to indicate the possibility of the use of fair value in the valuation of fixed assets, to present the principles and problems relating to the recognition and measurement of fixed assets in the regulation of the International Accounting Standards – IAS 16 and IFRS 13, to realize the importance of the differences that exist between the provisions of national and international this regard.
The issue of valuation of assets gained importance as more and more companies operating on the Polish market, it is obliged to recognizing economic events in accordance with International Accounting Standards, whether it’s because of the law, or because of the capital ties with foreign companies.
Design/Methodology/approach – The article uses the national literature in this area and legislation. Used method of analysis.
Findings – The article is an attempt to demonstrate that the fair value is now a very important parameter of valuation. It is a measure used in the valuation of assets at initial recognition and at the balance sheet date. Fair value is also used in the valuation of fixed assets on the basis of IAS 16. Understanding the principles and techniques of fair value is therefore a priority for entities applying the regulations of the International Accounting Standards Board.
Originality/value – The indication in the article range of use of fair value in the valuation of fixed assets
and the existing differences in this respect in the context of the regulations of national and international accounting.
Keywords: fixed assets, the fair value, the valuation of the balance sheet, the International Accounting Standards