Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Gubernat 71
Strony: 71–83
DOI: 10.18276/frfu.2016.84/2-07
pdfpełen tekst

Streszczenie
Proces realizacji projektów inwestycyjnych w samorządach determinuje szereg konsekwencji. Odnosząc się do zdolności inwestycyjnych JST oraz oceny możliwości finansowania przez nie inwestycji, należy posłużyć się analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej danego samorządu. Celem opracowania jest ocena możliwości finansowania działalności rozwojowej w JST Dolnego Śląska w latach 2007–2013. Materiał empiryczny wykorzystany w analizie stanowiły dane z Ministerstwa Finansów i Banku Danych Lokalnych GUS z lat 2007–2013. W badaniach wykorzystano metodę analizy ekonomicznej z użyciem porównań w czasie oraz miar opisu statystycznego. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że na wszystkich poziomach JST zdolności inwestycyjne mierzone wielkością nadwyżki operacyjnej narastająco były znacznie mniejsze od wielkości zadłużenia. Potwierdza to fakt niewielkiego zaangażowania środków własnych w projekty inwestycyjne i sięgania po instrumenty dłużne.
Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego, nadwyżka operacyjna, zdolności inwestycyjne

INVESTMENT POTENTIAL OF LOCAL GOVERNMENT UNITS IN THE LOWER SILESIAN IN PERIOD 2007–2013

Abstract
The process of realization of investment projects in local government determines the number of consequences. Referring to the investment capacity of local government units and the evaluation of the possibility of financing by the investment, use the analysis of the financial situation of the local government. The aim of the study is to assess the possibility of financing development activities in the units of local government of Lower Silesia in 2007–2013. The empirical material used in the analysis were data from the Ministry of Finance and the Local Data Bank. The study used the method of economic analysis using a pore-him in time and measure the statistical description. The results allow to conclude that at all levels of local government investment capacity measured by the size of the operating surplus accumulated were significantly smaller than the size of the debt. This confirms the fact that a small commitment of own funds in investment projects and reaching for debt instruments.
Keywords: local government unit, operating surplus, investment potential