Zeszyty naukowe
Autor: Kacper Siwek 85
Strony: 85–98
DOI: 10.18276/frfu.2016.84/2-08
pdfpełen tekst

Streszczenie
Wolne środki rozumiane jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikające z rozliczeń z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowią istotny zasób środków finansowych. Brak uregulowań prawnych określających obowiązek ich wykorzystania jako źródła finansowania deficytu lub rozchodów budżetowych prowadzi do kumulowania środków pieniężnych w kolejnych latach budżetowych i podejmowania nieefektywnych decyzji o wysokości zaciąganego długu publicznego przez JST. W artykule podjęto próbę dokonania oceny zakresu i kierunków wykorzystania wolnych środków w procesie planowania budżetowego na przykładzie województw.
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego, województwa, wolne środki, planowanie budżetowe

THE EFFICIENCY OF USING UNUSED FUNDS IN A VOIVODSHIPS BUDGETARRY PLANNING

Abstract
Unused funds as surplus of cash resources in the current account of the local government unit, resulting from settlements of commitments from issued securities, credits and loans from past years pose a meaningful finance resources. The lack of legal regulations defining the duty to use them as source of covering a budgetary deficit or budgetary outlays, leads to accumulation of cash resources and taking inefficient decisions of the local government units concerning the level public debt. In this paper were made to judge the legal regulations of the Public Finance Act and conducted the surveys aim to show the range and directions of using the unused funds in the budgetary planning processbased on the example of the voivodships.
Keywords: self-government units, voivodships, unused funds, budgetary planning