Zeszyty naukowe
Autor: Marta Szaja 99
Strony: 199–111
DOI: 10.18276/frfu.2016.84/2-09
pdfpełen tekst

Streszczenie
Problematyka badawcza podjęta w opracowaniu skoncentrowana jest na sferze relacji zachodzących pomiędzy planowaniem perspektywicznym a procesem gospodarowania lokalną przestrzenią. Celem badawczym artykułu jest próba określenia roli planowania przestrzennego w procesie przekształceń obszaru gminy w wieloletniej perspektywie oraz oceny rzeczywistego wpływu lokalnych dokumentów strategicznych o charakterze przestrzennym na tworzenie nowych funkcji i struktur przestrzennych. Realizacji założonych celów posłużyły między innymi prezentacja i analiza najistotniejszych wyników badań ankietowych przeprowadzonych w gminach nadmorskich województwa zachodniopomorskiego. W toku prac badawczych wykorzystano takie metody i techniki eksploracji, jak: analiza desk research, krytyczna analiza literatury przedmiotu, metoda porównań.
Słowa kluczowe: lokalna gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, planowanie wieloletnie, samorząd gminny

LOCAL SPATIAL ECONOMY IN THE ASPECT OF LONG-TERM PLANNING

Abstract
Spatial planning is commonly identified as a key instrument for establishing long-term, framework for territorial development. It is also seen as an important instrument for improving the quality of local life. Nevertheless, the example of maritime communes of the West Pomeranian Voivodeship does not confirm the important role of spatial planning in this process.
Keywords: local spatial economy, spatial planning, long-term planning, municipal government