Zeszyty naukowe
Autor: Monika Krajewska 113
Strony: 113–128
DOI: 10.18276/frfu.2016.84/2-10
pdfpełen tekst

Streszczenie
Od 2010 roku wdrożona została reforma finansów publicznych sankcjonująca instytucję kontroli zarządczej w JSFP. Stanowi ona ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Inaczej mówiąc, ostatecznym rezultatem kontroli zarządczej powinno być zapewnienie sprawności działania JSFP. Celem artykułu jest analiza samooceny jako jednego z narzędzi systemu kontroli zarządczej i jej praktycznego wykorzystania w zarządzaniu JST na przykładzie m.st. Warszawy. W artykule przeprowadzono analizę samooceny zarówno z punku widzenia formalnych zasad jej funkcjonowania, jak i zagadnień merytorycznych. Omówione zostały aktualne regulacje prawne na poziomie przepisów powszechnie obowiązującego prawa krajowego, jak i prawa miejscowego. Równocześnie zaprezentowano praktyczną formę i organizację przeprowadzenia samooceny w m.st. Warszawie. W opisie tej metody przedstawione zostały możliwości stosowanego w m.st. Warszawie systemu informatycznego w zakresie wykonania sprawnych analiz danych.
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, samoocena, jednostki sektora finansów publicznych, jednostka samorządu terytorialnego, zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, system informatyczny

THE CITY OF WARSAW AS AN EXAMPLE OF SELF ASSESSMENT OF THE MANAGEMENT CONTROL AS THE TOOL OF EFFICIENT MANAGING OF LOCAL GOVERNMENT UNITS

Abstract
In 2010 a public finance reform has been initiated and the management control has been introduced. The main goal of this article is the analysis of the institution of self assessment of the management control and the evaluation of the practice of applying management control in local government units on the example of the city of Warsaw. The analysis has been conducted concerning both formal aspects of its functioning and the merits issues. Practical form and organization of self assessment of the managing control in the city of Warsaw has been presented. The method has been described on the base of possibilities of computer system which is used to efficient data analysis.
Keywords: management control, self assessment of the management control, administration of local government units, computer system