Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Kosycarz 129
Strony: 129–139
DOI: 10.18276/frfu.2016.84/2-11
pdfpełen tekst

Streszczenie
Wydatki na ochronę zdrowia są grupą wydatków, która w większości rozwiniętych państw zdecydowanie szybciej rośnie niż PKB ich gospodarek. Przewiduje się, że wielkość środków finansowych przeznaczanych na ochronę zdrowia będzie nadal rosła.
Analizując determinanty stabilności finansowania systemu ochrony zdrowia w kontekście starzenia się społeczeństwa, należy rozważyć dwa elementy: wydatkową i dochodową stronę systemu finansowego. Po stronie wydatkowej bezsprzecznie wzrastają koszty związane z większą liczbą osób starszych i wyższymi kosztami jednostkowymi świadczeń dla osób w podeszłym wieku. Wyższe wydatki wynikają z wysokich kosztów leczenia pod koniec życia oraz z długofalowych wydatków związanych z chorobami przewlekłymi. Przy czym wydatki związane z chorobami przewlekłymi wynikają pośrednio z wydłużania się życia.
Po stronie dochodowej zagrożeniami dla systemu finansów ochrony zdrowia jest malejąca grupa osób czynnych zawodowo (w kontekście starzejącego się społeczeństwa). Jednak głębsza analiza polskiego rynku pracy wskazuje, że posiadamy niewykorzystane jeszcze czynniki, które mogą pozwolić na zmniejszenie zagrożenia.
Słowa kluczowe: wydatki na ochronę zdrowia, starzejące się społeczeństwo

DETERMINANTS OF THE STABILITY OF THE FINANCE SYSTEM OF HEALTH CARE IN THE CONTEXT OF DEMOGRAPHIC CHANGE

Abstract
Expenditure on health care belong to a group of expenditures that grow significantly faster than GDP of the most developed countries. It is expected that the amount of funds allocated for health care will continue to grow.
Analysing the determinants of financial sustainability of the health care system in the context of an aging population, one needs to consider two elements: expenditure and revenue side of the financial system. On the expenditure side undoubtedly the costs associated with a greater number of older people and higher unit costs of health benefits for the elderly are increasing. Higher expenses are due to the high costs of treatment at the end of life and long-term costs associated with the chronic diseases – where expenses associated with the chronic diseases arise indirectly from the lengthening of life.
On the revenue side the risks to the health care financial system is caused by the decreasing group of professionally active people (in the context of an aging population). However, a deeper analysis of the Polish labour market indicates that we have not yet utilized the all the factors that may allow a reduction of threats.
Keywords: expenditure on health care, aging population