Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Piwońska 189
Strony: 189-202
pdf pełen tekst

Streszczenie
Niniejszy artykuł, poświęcony korzyściom i niekorzyściom wynikającym z elastycznych form zatrudnienia na rynku pracy miasta Wałcz, podzielono na dwie części. Część pierwsza, teoretyczna, opisuje rozwój elastycznych form zatrudnienia w Europie, głównie w Holandii i Danii. Przedstawiono w niej również formy zatrudnienia oraz korzyści i niekorzyści dla pracodawców i pracowników wynikające z zatrudniania w tych formach.
Część druga artykułu to opis wyników badań ankietowych, które zostały przeprowadzone w lutym 2012 roku wśród 10 wybranych przedsiębiorstw na terenie Wałcza. Na podstawie badań określono poziom zatrudniania w elastycznych formach oraz korzyści i niekorzyści związane z takim zatrudnieniem. Dzięki temu można było wskazać również, jakie formy elastycznego zatrudniania są znane i wybierane przez lokalnych przedsiębiorców.
Słowa kluczowe: korzyści, niekorzyści, elastyczne formy zatrudnienia.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN CITY OF WAŁCZ

Summary
The article dedicated to advantages and disadvantages of flexible employment forms in the city of Wałcz is divided into two parts. Part one focuses on theory and describes how flexible forms of employment were developing throughout the years in Europe, especially in Holland and Denmark. It also includes different forms of employment and advantages and disadvantages for both employers and employees.
The second port of the article analyzes research carried out in February 2012 among ten companies situated in Wałcz. According to the surveys carried out in the companies it was possible to establish the staffing level and the pros cons of flexible employment forms. It was also possible to determine which flexible forms of employment local entrepreneurs are familiar with.
Keywords: advantages, disadvantages, flexible employment forms.