Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Sałek-Imińska 195
Strony: 195-204
DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-17
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto próbę oceny działań proekologicznych sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w subregionie słupskim na podstawie przeprowadzonych badań własnych. Wdrażanie koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju w Polsce prowadzi do coraz większego zaangażowania sektora MMŚP w podejmowaniu działań proekologicznych. Podmioty gospodarcze coraz częściej sięgają po przyjazne dla środowiska rozwiązania, zwiększając swoją energooszczędność i wydajność oraz ograniczając koszty. Prowadzi to również do uzyskania przewagi konkurencyjnej i ich rozwoju w zrównoważony sposób. Choć obserwuje się rosnący poziom świadomości ekologicznej przedsiębiorstw, to u wielu badanych podmiotów stwierdzono występowanie barier w stosowaniu skutecznych rozwiązań ekologicznych zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, działania proekologiczne, sektor MMŚP, bariery stosowania rozwiązań proekologicznych

IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF THE MMŚP SECTOR IN THE SUBREGION OF SŁUPSK

Abstract
The article is an attempt to evaluate the pro-ecological activities in the sector of micro, small and medium-sized enterprises (MMŚP) in the subregion of Słupsk based on own research. Implementing the concept of sustainable development in Poland leads to a more frequent engagement of the MMŚP sector in pro-ecological activities. Business entities more frequently look for environmentally-friendly solutions increasing their energy efficiency, as well as limiting their costs. This makes them more competitive and leads to a more sustainable development. Although the level of ecological awareness in enterprises is constantly increasing, there were still some barriers in implementing efficient pro-ecological solutions in many of the entities within the MMŚP sector, solutions which could result in limiting their negative influence on the environment.
Keywords: sustainable development, pro-ecological activities, MMŚP sector, barriers
JEL Code: Q5