Zeszyty naukowe
Autor: Karol Mrozik, Piotr Idczak 183
Strony: 183-194
DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-16
pdfpełen tekst

Streszczenie
W pracy dokonano identyfikacji najdynamiczniej rozwijających się gmin wiejskich w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym. Analizie poddano 10 gmin położonych w sąsiedztwie miast Bydgoszcz i Toruń, wykorzystując następujące parametry: dynamika zmian liczby ludności w latach 2004–2013, saldo migracji na 1000 osób w latach 2004–2013, przyrost liczby podmiotów gospodarczych w latach 2004–2013 i nowe budynki mieszkalne w latach 2004–2013. Na podstawie przeprowadzonych analiz za najdynamiczniej rozwijające się gminy uznano Białe Błota i Osielsko w powiecie bydgoskim. Dodatkowo w pracy podjęto próbę oceny planowania przestrzennego w kontekście zachodzącej suburbanizacji. W analizach wykorzystano dane statystyczne GUS oraz materiały urzędów gmin i starostw powiatowych.
Słowa kluczowe: suburbanizacja, Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny, planowanie przestrzenne, gmina wiejska

THE SUBURBANISATION IN SELECTED RURAL COMMUNES OF BYDGOSZCZ-TORUŃ METROPOLITAN AREA

Abstract
The study identified the most dynamically developing rural communes in Bydgoszcz-Toruń Metropolitan Area. The analysis covered 10 communes located in the vicinity of Bydgoszcz and Toruń cities using the following parameters: dynamics of population change in 2004-2013, net migration per 1000 people in 2004–2013, increase in the number of economic entities in 2004-2013 and new residential buildings in 2004–2013. On the basis of conducted analyses communes Białe Błota and Osielsko were recognized as the most dynamically developing commune in Poznań district. In addition, the paper attempted to assess spatial planning in the context of suburbanization. The analyses were used CSO data and source materials from the offices of municipalities and counties.
Keywords: suburbanization, Bydgoszcz-Torun Metropolitan Area, spatial planning, rural commune
JEL Codes: O18, R11,R12, R58, R52