Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Jakość procesu kształcenia, monitoring i okresowe przeglądy programów kształcenia i ich efektów

Wśród kluczowych procedur i innych formalnych uregulowań dotyczących bezpośrednio problematyki jakości kształcenia wymienić należy:
  • roczny przegląd programów kształcenia i ich weryfikacja, która odbywa się następująco: zgłaszanie przez kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału lub bezpośrednio przez pracowników potrzeby aktualizacji programów kształcenia, dyskusja i zatwierdzenie proponowanych zmian na posiedzeniu Rady Dydaktycznej, dyskusja i zatwierdzenie zmian na posiedzeniu Rady Wydziału.

  • stały monitoring realizacji programów kształcenia jest realizowany poprzez analizę dokumentacji programu studiów oraz programów zajęć pod kątem zgodności ze standardami realizacji programu, tworzenie programów z uwzględnieniem sugestii pracodawców i absolwentów, a także zapewnienia właściwych warunków realizacji zajęć przy układaniu planów (liczebność grup, dzienny wymiar zajęć itp.). Wydział promuje współpracę z absolwentami i pracodawcami absolwentów w zakresie dostosowywania zawartości programów studiów i doskonalenia efektów kształcenia.

  • na Wydziale prowadzone są studia w języku angielskim i niemieckim, z których korzystają studenci krajowi i zagraniczni. Programy tych studiów są poddawane stałej analizie przez kolegium dziekańskie oraz zespół samodzielnych pracowników naukowych prowadzących te zajęcia.
Raporty Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Ksztalcenia
pdfRaport Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia nt. Oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia

Jak do nas trafić


mapa wneiz