Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Stopnie doktora nadane przez Wydział

Rok 1999
 1. mgr Barbara Batóg ‑ Wykorzystanie funkcji prognostycznej modeli ekonometrycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 2. mgr Krzysztof Wiktorowski ‑ Analiza otoczenia polskiego przemysłu okrętowego
 3. mgr Marzena Cegielska ‑ Uwarunkowania rozwoju ekonomicznego wyspiarskich Krajów Trzeciego Świata

Rok 1998

 1. mgr Mirosława Ciemienga ‑ Procesy prywatyzacyjne a systemy regulacyjne w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych
 2. mgr Jarosław Narękiewicz ‑ Import a wzrost gospodarczy nowo uprzemysłowionych krajów Azji Południowo-Wschodniej
 3. mgr Renata Beata Dylkiewicz ‑ Ekonomiczna czynniki kształtujące strukturę rzeczową kapitału przedsiębiorstw
 4. mgr Iwona Foryś - Badanie prawidłowości na rynku nieruchomości w województwie szczecińskim
 5. mgr Jacek Batóg - Ekonometryczna analiza mikro- i makroproporcji strukturalnych polskiej gospodarki

Rok 1994

 1. mgr Piotr Buczyński ‑ Zastosowanie podejścia empirycznego w systemowo-dynamicznych modelach symulacyjnych w transporcie
 2. mgr Werner Muller ‑ Koncepcja integracji instrumentów informacyjnych przedsiębiorstwa w systemie informacyjnym zarządzania
 3. mgr Andrzej Niewiński ‑ Inwestycje odtworzeniowo-modernizacyjne i ich uwarunkowania w morskich stoczniach remontowych
 4. mgr Danuta Miłaszewicz ‑ Globalna i lokalna efektywność inwestycji w Polsce W l. 1970-1993
 5. mgr Bożena Nadolna ‑ Problemy konstrukcji informatycznego systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie
 6. mgr Peter Karl-Josef Knopp ‑ Wpływ marketingu na efektywność działalności badawczo-rozwojowej

Rok 1993

 1. mgr Mohamed Ali Hemid Mejid ‑ Ceny ropy naftowej na rynku międzynarodowym a rozwój ekonomiczny krajów OPEC
 2. mgr Zbigniew Miklewicz ‑ Metody i kierunki międzyzakładowej analizy efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie (na przykładzie przemysłu odzieżowego)
 3. mgr Aneta Zelek ‑ Aspekty ekologiczne w rachunku ekonomicznym przedsiębiorstw
 4. mgr Ryszard Orliński ‑ Racjonalizacja struktury informacyjnej systemu rachunkowości jednostki wojskowej
 5. mgr Mirosława Gazińska ‑ Problem liniowości i nieliniowości związków w ekonometrycznym modelowaniu gospodarczej działalności przedsiębiorstwa
 6. mgr Jacek Cypryjański ‑ Opportunity of implemention od expert systems in transport a service concept
 7. mgr Barbara Kryk ‑ Wycena strat ekologicznych wynikających z działalności w regionie szczecińskim
 8. mgr Barbara Królikowska ‑ Problemy budowy bazy danych systemu informowania przedsiębiorstwa rolnego
 9. mgr Tomasz Wiśniewski ‑ Systemy wspomagania decyzji w racjonalizacji procesów gospodarczych

Rok 1992

 1. mgr Małgorzata Łatuszyńska ‑ Symulacyjne badanie rynku towarowych usług przewozowych
 2. mgr Ireneusz Szydłowski ‑ Metoda komputerowo wspomaganego projektowania systemu informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie
 3. mgr Waldemar Gos ‑ Metodyczne aspekty kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolniczym

Rok 1991

 1. mgr Edward Wiśniewski ‑ Model Systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie żegluga promową

Rok 1990

 1. mgr Jan Czerniawski ‑ Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem PŻB
 2. mgr Jan Kania ‑ Budowa i funkcjonowanie komputerowego systemu wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie kolportażowo -handlowym
 3. mgr Kames Dakiel Badaryi ‑ Statystyczne badanie wpływu handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy krajów rozwijających się
 4. mgr Włodzimierz Zasadzki ‑ Uwarunkowania i kierunki planistycznego procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwach przemysłu odzieżowego (na przykładzie planowania produkcji)
 5. mgr Edward Depa ‑ Wykorzystanie właściwości rachunkowości informatycznej w doskonaleniu systemu informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie

Rok 1989

 1. mgr Anna Buczkowska ‑ Model organizacji rachunkowości w morskich stoczniach produkcyjnych
 2. mgr Bonifacy Malepszy ‑ Koncepcja tworzenia kompleksów przemysłowo-magazynowych w miastach średniej wielkości (na przykładzie miast woj. koszalińskiego)
 3. mgr Dariusz Bernacki ‑ Ocena relacji produkcyjnych w polskich portach morskich na przykładzie Zarządu Portu Szczecin-Świnoujscie
 4. mgr Waldemar Tarczyński ‑ Ekonometryczne metody badania wykorzystania zdolności produkcyjnej w transporcie samochodowym
 5. mgr Grażyna Zygmunt ‑ Ekonomiczne metody stymulowania innowacji technicznych w polskich morskich stoczniach remontowych
 6. mgr Dariusz Zarzecki ‑ Kierunki i metody analizy efektywności wynagrodzeń w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu odzieżowego)

Rok 1988

 1. mgr Henryk Salmonowicz ‑ Możliwości aktywizacji funkcji transportowej Odry w świetle czynników warunkujących rozwój żeglugi śródlądowej
 2. mgr Wojciech Wardacki ‑ Koncepcja działalności marketingowej w przedsiębiorstwie PKP

Rok 1987

 1. mgr Bolesław Przemieniecki ‑ Warunki intensyfikacji rozwoju przemysłu mleczarskiego w woj. koszalińskim
 2. mgr Jerzy Delewski ‑ Budowa skomputeryzowanego systemu informacji mikroekonomicznej w budownictwie
 3. mgr Grażyna Gołębiowska ‑ Ocena postępu organizacyjnego w polskich morskich stoczniach remontowych (lata 1971-1984)
 4. mgr Małgorzata Hysa-Putkowska ‑ Ekonomiczna ocena typów i kierunków postępu technicznego w głównych przedsiębiorstwach przetwórstwa rybnego w Polsce
 5. mgr Alfred Juchniewicz ‑ Kierunki doskonalenia gospodarowania zapasami materiałowymi w przemyśle kabli i przewodów
 6. mgr Wiesław Olszewski ‑ Ewolucja systemu planowania i zarządzania studencką spółdzielczością pracy
 7. mgr Marek Mazur ‑ Organizacja informatycznego rachunku kosztów przedsiębiorstwa żeglugi morskiej
 8. mgr Wojciech Brocki ‑ Celowość wprowadzenia nieodpłatności przewozów w komunikacji miejskiej w aglomeracji
 9. mgr Jerzy Góra - Ocena ewolucji kładu regulacji przedmiotów gospodarczych
 10. mgr Marek Zwolankowski ‑ Problematyka zdolności płatniczej w warunkach samofinansowania przedsiębiorstw
 11. mgr Janusz Engelhardt ‑ Koncepcja systemu zarządzania działalnością przewozową w przedsiębiorstwie PKP

Rok 1986

 1. mgr Lech Tarach ‑ System motywacyjny pracowników wykonawczych w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej
 2. mgr inż. Andrzej Janusz Szuba ‑ Rozwój i alokacja produkcji w przemyśle konstrukcji stalowych w Polsce - ocena i proporcje
 3. mgr Irena Nowaczek ‑ Ocena skuteczności a efektywności zewnętrznej kontroli finansowej

Rok 1985

 1. mgr Edmund Smulski ‑ Efektywność finansowania infrastruktury komunalnej wsi
 2. mgr Marian Gołden ‑ Demograficzne uwarunkowanie rozwoju funkcji turystycznej regionu szczecińskiego
 3. mgr Maria Białasiewicz ‑ Postęp kadrowy w polskich morskich stoczniach produkcyjnych
 4. mgr Wanda Skoczylas ‑ Kierunki i metody analizy wyniku finansowego w morskich stoczniach produkcyjnych
 5. mgr Mirosława Korol ‑ Ekonometryczna analiza postępu technicznego w przedsiębiorstwie transportu samochodowego
 6. mgr Teresa Rusińska ‑ Ekonometryczna analiza a planowanie przewozów towarowych PKP
 7. mgr inż. Roman Sommer ‑ Model systemu operatywnego sterowania taborem w transporcie samochodowym budownictwa
 8. mgr Marian Gołębiowski ‑ System sterowania jakością usług motoryzacyjnych w stacjach obsługi Przedsiębiorstwa Państwowego Polmozbyt

Rok 1984

 1. mgr Marek Walczak ‑ Kierunki zmian w organizacji transportu samochodowego rolnictwa (na przykładzie woj. szczecińskiego)
 2. mgr Ludwik Dąbrowski ‑ Ocena aktywności zawodowej i społecznej w późnym wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w przemyśle
 3. mgr Ksenia Czubakowska ‑ Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu portem morskim
 4. mgr Zenon Gorzała ‑ Rola infrastruktury ekonomicznej i społecznej w rozwoju przemysłu
 5. mgr inż. Oldrich Tomala ‑ Współczesne tendencje światowego rynku frachtowego w żegludze trampowej
 6. mgr Zofia Sawicka-Kluźniak ‑ System informacyjny kierowania produkcją zwierzęcą w wieloobiektowym przedsiębiorstwie rolniczym
 7. mgr inż. Marek Żymeła ‑ Zastosowanie badań niezawodnościowych do ustalenia zapasów części zamiennych na poziomie przedsiębiorstwa transportu samochodowego

Rok 1983

 1. mgr Elzbieta Załoga ‑ Możliwości zastosowania metody analizy progowej do kształtowania rozwoju infrastruktury ekonomicznej transportu
 2. mgr Janusz Rychlik ‑ Metody określania i wykorzystania rezerw zdolności przewozowej taboru samochodowego w budownictwie
 3. mgr Grażyna Mańczak ‑ Wpływ systemu zarządzaniu na rozwój produkcji eksportowej przedsiębiorstw przemysłowych
 4. mgr inż. Bui Quang Hein ‑ Kierunki zmian w systemie organizacji i zarządzania portu Haifong w świetle jego rozwoju
 5. mgr Zbigniew Piętniewicz ‑ Model terenowej koordynacji w transporcie
 6. mgr Irena Mazur-Tracz ‑ Model informatycznego systemu planowania i kontroli wykonania inwestycji w budownictwie rolniczym
 7. mgr Lech Próchnicki ‑ Czynniki równowagi światowego rynku cukru
 8. mgr Jerzy Markow ‑ Koncepcja organizacji ciężarowego transportu samochodowego
 9. mgr Janusz Radomski ‑ Tendencje i czynniki zmian na rynku siły roboczej RFN
 10. mgr Kazimierz Pogoda ‑ Koncepcja rozwoju telefonii w woj. szczecińskim na tle planu przestrzennego zagospodarowania
 11. mgr Agnieszka Szewczyk ‑ Metoda wyboru organizacji zbiorów danych w informatycznych systemach zarządzania
 12. mgr Michał Stecyk ‑ Model informatycznego systemu sterowania przewozami międzyregionalnymi w transporcie samochodowym

Rok 1982

 1. mgr Ryszard Stoltmann ‑ Specjalizacja przedmiotowa i technologiczna w transporcie samochodowym
 2. mgr inż. Stanisław Kuszmider ‑ Efekty ekonomiczne optymalizacji zużycia paliw na statkach PMM (na przykładzie PŻM)
 3. mgr Bogdan Pominkiewicz ‑ System rachunku ekonomicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwami zaplecza remontowego kolei
 4. mgr Jadwiga Żaboklicka ‑ Podstawowe problemy przewozu surowców fosforonośnych i importowanych drogą morską do Polski
 5. mgr Janusz Korol ‑ Ekonometryczny model gałęziowy transportu kolejowego w gospodarce socjalistycznej
 6. mgr inż. Ly Bach Chan ‑ Śródlądowe drogi wodne Wietnamu Północnego i ich wykorzystanie transportowe
 7. mgr Stanisłąw Witold Pluta ‑ Aspekty ekonomiczno-finansowe funkcjonowania nadmorskich przedsiębiorstw hotelowych z tzw. importu inwestycyjnego
 8. mgr Maria Witek - Ekonometryczna analiza kosztów przewozów pasażerskich PKP
 9. mgr Aurelia Bielawska ‑ Ustalenie potrzeb przewozowych w budownictwie ogólnym przy zastosowaniu komputera
 10. mgr Mieczysław Tumidajewicz ‑ System informacji ekonomicznej o gospodarce materiałowej przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej

Rok 1981

 1. mgr Anna Łozowska ‑ Czynniki równowagi na światowym rynku produktów mleczarskich
 2. mgr Jan Rutkowski ‑ Czynniki kształtujące wahania cen na światowym rynku podstawowych surowców żywnościowych
 3. mgr Tadeusz Trzaska ‑ Efektywność systemu ciągłej pracy pojazdów samochodowych na przykładzie transportu budownictwa
 4. mgr Urszula Grześkowiak ‑ Zastosowanie metod statycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej w systemie ubezpieczeń komunikacyjnych
 5. mgr Stefan Grzesiak ‑ Ekonometryczne metody wahań produkcji w przedsiębiorstwie
 6. mgr Eugeniusz Mazur ‑ Rozwój infrastruktury liniowej i punktowej transportu w aspekcie deficytu ziemi
 7. mgr Anna Lotko ‑ Problemy racjonalizacji obsługi transportowej eksportu cementu drogą morską
 8. mgr Barbara Dobrodziej ‑ Wpływ organizacji pracy na racjonalne wykorzystanie czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie (na przykładzie Jaworznicko-Mikołowskiego Przedsiębiorstwa Spedycyjno -Transportowego Przemysłu Węglowego w Mysłowicach
 9. mgr Halina Nakonieczna-Kisiel ‑ Światowy rynek pasz wysokobiałkowych (problemy równowagi)
 10. mgr Barbara Zdrojewska ‑ Ocena zmian organizacji i zarządzania w przemyśle meblarskim w l. 1965-1977 (na przykładzie Słupskich Fabryk Mebli)
 11. mgr inż. Nguyen Khac Duat ‑ Czynniki rozwoju transportu morskiego w krajach rozwijających się (na przykładzie wybranych państw azjatyckich)
 12. mgr Adolf Wysocki ‑ Polityka protekcyjna w żegludze morskiej krajów rozwijających się (na przykładzie wybranych państw Afryki Zachodniej)
 13. mgr Barbara Świątkiewicz ‑ Czynniki wzrostu produkcji w zjednoczeniu budownictwa rolniczego w Szczecinie w latach 1971-1990
 14. mgr Krystyna Sztyrak ‑ Spółdzielczość mieszkaniowa na tle państwowej polityki finansowej wobec ludności
 15. mgr Jerzy Marcinkiewicz ‑ Węzłowe problemy budowy systemów informatycznych gospodarki kadrowej
 16. mgr Jolanta Zieziula ‑ Czynniki kształtujące równowagę na światowym rynku olejów roślinnych jadalnych
 17. mgr Maria Marszałkowska ‑ Zmiany struktury a efektywność majątku trwałego w przemyśle polskim w l. 1965-1978
 18. inż. Ryszard Gruszczyński ‑ Aspekty ekonomiczne w projektowaniu stacji kolejowych
 19. mgr Marian Paciejewski ‑ Czynniki kształtujące koszty portowe w handlu zagranicznym
 20. mgr Jacek Mozel ‑ System oceny gospodarki zasobami ludzkimi w socjalistycznym przedsiębiorstwie przemysłowym
 21. mgr Anna Niedzielska ‑ Wpływ kontenerowego systemu transportowego na proces technologiczny pracy kolei

Rok 1980

 1. mgr Władysław Szuszkowski ‑ Metody i model organizacji rachunku kosztów postulowanych przedsiębiorstw budowlanych
 2. mgr Anna Bączek ‑ Opłacalność przewozów podstawowych surowców w obsłudze polskiego handlu zagranicznego drogą morską
 3. mgr Alina Gładzicka-Janowska ‑ Ekonomiczna analiza efektywności wykorzystania czasu pracy w przemyśle wydobywczym w wiertnictwie naftowym
 4. mgr Krystyna Niezwiesna-Brzozowska ‑ Wpływ działalności portów morskich na bilans płatniczy kraju (metody mierzenia)
 5. mgr Wacław Ostrowski ‑ Węzłowe problemy informacji o kosztach i jej wykorzystania w zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstw budownictwa rolniczego
 6. mgr Andrzej Danecki ‑ Czynniki wpływające na relację: zapasy materiałowe-produkcja w morskiej stoczni produkcyjnej (na przykładzie Stoczni Szczecińskiej)
 7. mgr Jan Adamczyk ‑ Efektywność funkcjonowania kredytu bankowego jako instrumentu systemu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw przemysłowych
 8. mgr Kazimierz Ławniczak ‑ Rachunek ekonomiczny w programowaniu i projektowaniu inwestycji lądowych w gospodarce rybnej
 9. mgr Zdzisław Szyjewski ‑ Wpływ rozwoju oprogramowania na proces projektowania systemów informatycznych zarządzania
 10. mgr Jan Długosz ‑ Efektywność systemu podporządkowania w przedsiębiorstwach transportu samochodowego
 11. mgr Grażyna Łabuńska ‑ Kierunki zmian w zatrudnieniu w przemyśle regionu szczecińskiego w latach 1961-1980
 12. mgr inż. Edward Kram ‑ Organizacja wdrażania kompleksowego systemu informatycznego zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym
 13. mgr Michał Jączek ‑ Metody projektowania systemu informatycznego ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości w przedsiębiorstwach handlowych
 14. mgr Lech Plewiński ‑ Czynniki kształtujące politykę inwestycji tonażowych żeglugi trampowej
 15. mgr Zdzisław Kaliszuk ‑ Problemy metodyczne określania poziomu ekonomicznie uzasadnionych rezerw pojazdów trakcyjnych

Rok 1979

 1. dypl. ekon. Władysław Nowak Podstawowe czynniki rozwoju żeglugi śródlądowej w systemach transportowych wybranych państw europejskich
 2. mgr Zbigniew Czapliński Modelowanie infrastruktury technicznej w regionalnej sieci drogowej na przykładzie regionu szczecińskiego
 3. mgr Jan Karwowski ‑ Warunki i czynniki ekonomiczne wzrostu spożycia drobiu w Polsce
 4. mgr Andrzej Suszyński ‑ Zmiany w strukturze gałęziowej i przestrzennej przemysłu woj. koszalińskiego w l. 1966-1975
 5. mgr inż. Jerzy Gracz ‑ Optymalna ilość stanowisk obsługowo-naprawczych w stacjach obsługi przedsiębiorstw transportu samochodowego
 6. mgr Zdzisław Gomółka ‑ Model systemu informatycznego kierowania zapleczem technicznym przedsiębiorstwa transportu samochodowego
 7. mgr Jerzy Jasiński ‑ Rola spedycji międzynarodowej w obsłudze ładunków kontenerowych w portach polskich
 8. mgr Hieronim Postaremczak ‑ Zautomatyzowany system oceny wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw i wielkich organizacji gospodarczych przemysłu
 9. mgr Ewa Getka ‑ Analiza i kierunki optymalizacji powiązań kooperacyjnych morskich stoczni produkcyjnych
 10. mgr Czesław Piela ‑ System informatyczny kierowania przewozami autobusowymi w regionie
 11. mgr Tadeusz Buczkowski ‑ Zmiany koncentracji polskiego przemysłu budowy okrętów i jej wpływ na działalność przedsiębiorstw
 12. mgr Aniela Litke ‑ Metody ekonometryczne do prognozowania sprawności technicznej statku trampowego
 13. mgr Teresa Kosacka ‑ Wpływ organizacji odpraw na pracę eksploatacyjną przedsiębiorstwa PKP
 14. mgr Adam Czyżowski ‑ Ocena funkcjonowania systemu finansowego zakładówgastronomicznych działających w warunkach rozszerzonych uprawnień kierownika
 15. mgr Zenon Biniek ‑ System informatyczny zarządzania zapleczem handlowo-obsługowym motoryzacji w regionie
 16. Teresa Bronowicka-Lubińska ‑ Struktury danych w gospodarce czynnikiem ludzkim
 17. mgr Teresa Królikowska ‑ Badania możliwości racjonalizacji gospodarki budżetowej urzędów miejskich (na przykładzie Szczecina)

Rok 1978

 1. mgr Ewa Hozer Metody analizy akumulacji pieniężnej w przedsiębiorstwie transportu samochodowego (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw PKS)
 2. mgr Benedykt Niemczynowicz Funkcja celu przedsiębiorstwa socjalistycznego
 3. mgr Wojciech Milke ‑ Analiza możliwości wprowadzenia barkowców do polskiej floty liniowej (na przykładzie relacji liniowej do Afryki Zachodniej
 4. mgr Barbara Klekowska-Rogowska Czynniki uprzemysłowienia portów morskich za szczególnym uwzględnieniem zespołu portowego Szczecin-Świnoujście
 5. mgr Roman Czaplewski Wpływ ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej na optymalizację procesów Transportowych
 6. mgr Zbigniew Peszko Zagadnienie doboru mierników oceny w nowym systemie zarządzania podstawową działalnością morskich stoczni remontowych
 7. mgr Wanda Konkolewska Społeczno-ekonomiczne skutki dojazdów młodzieży do szkół gminnych
 8. mgr Ngujen hong Ung Model struktury wagonów towarowych w kolejnictwie Socjalistycznej republiki Wietnamu
 9. mgr Edward Mendyk Struktura towarowych taryf przewozowych jako narzędzie polityki gospodarczej państwa socjalistycznego
 10. mgr Gabriel Leśniewski Kryteria i metody określania stopnia infrastruktury ekonomicznej w porcie morskim (na przykładzie zespołu portowego Szczecin-Świnioujście
 11. mgr Bronisław Chudziak Rozrachunek gospodarczy w służbie trakcji PKP
 12. mgr Grzegorz Klonowski ‑ Budowa systemu informacji ekonomicznej w zakresie gospodarki materiałowej kolei w warunkach elektronicznej techniki obliczeniowej

Rok 1977

 1. mgr inż. Benon Szałek Analiza koncentracji produkcji w ciężarowym transporcie samochodowym, na przykładzie przemysłu węglowego
 2. mgr Marian Szymański Budowa typowego systemu informatycznego eksploatacji taboru samochodowego
 3. mgr Stanisław Augustyn Model taryfy za roboty ładunkowe w transporcie samochodowym
 4. mgr Andrzej Skowroński Współczesne tendencje na światowym rynku paliw a opłacalność eksportu polskiego węgla
 5. mgr Stanisław Rozwadowski Probabilistyczne metody analizy prac przeładunkowych w transporcie budownictwa
 6. mgr Jadwiga Hofman-Kozłowska Metody działalności prewencyjnej stosowane w zakresie ubezpieczeń transportowych
 7. mgr Tadeusz Bieliński Metody ustalania rezerw karetek sanitarnych w obsłudze transportowej pomocy doraźnej
 8. mgr Ryszard Czwornóg Podstawowe mierniki oceny działalności przedsiębiorstw transportu samochodowego
 9. mgr Zygfryd Góral Analiza przyczyn i skutków wypadków morskich, jako podstawa polityki prewencyjnej (na przykładzie orzecznictwa Izby Morskiej w Szczecinie w l. 1965-1975)
 10. mgr Mikołaj Jefimiuk System informacji w operatywnym zarządzaniu rejonem przeładunkowym Małaszewicze
 11. mgr Władysław Grabiec Teoretyczne problemy ustalania syntetycznego miernika oceny działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego
 12. mgr inż. Le Thi Projekt organizacji przedsiębiorstwa samochodowego w socjalistycznej Republice Wietnamu
 13. mgr Zenon Sosnowski Usługi komplementarne w obsłudze statków i ładunków w zespole portowym Szczecin-Świnoujście
 14. mgr Wiesław Łukasik Badanie czynników wzrostu produkcji przemysłu rybnego przy pomocy wybranych metod ilościowych
 15. mgr inż. Nguyen Phuc Thuana Założenia ekonomiczne wprowadzenia systemu przewozów kontenerowych w Wietnamie
 16. mgr Jan Zawadzki Zastosowanie teorii prognoz ekonometrycznych w planowaniu towarowych przewozów kolejowych w Polsce (na przykładzie wybranych grup i podgrup ładunkowych
 17. mgr Ryszard Witek Drogi postępu ekonomicznego w polskich morskich stoczniach remontowych

Rok 1976

 1. mgr Czesława Filipiak-Christowa ‑ Zbiory informacji w systemie informatycznym zarządzania portem morskim
 2. mgr Krystyna Wietrzyk-Szczepkowska Perspektywy wzrostu wydajności pracy w budownictwie (na przykładzie budownictwa mieszkaniowego w woj. szczecińskim)
 3. mgr Lech Łyczywek Rola żeglugi morskiej w gospodarce narodowej Finlandii'
 4. mgr Adam Grzybowski Wpływ koncentracji produkcji na skuteczność gospodarowania w przemyśle tartacznym i wyrobów drzewnych
 5. mgr Bogusław Walczak Analiza zmian w strukturze taboru wagonowego na podstawie badań nad zmianami w przewozach ładunków
 6. mgr Edmund Kiliński Rachunek kosztów przeładunku towarów na stacjach granicznych
 7. mgr Aleksandra Smólczyńska Rola spółdzielczości wiejskiej w aktywizacji eksportu towarów rolno-spożywczych
 8. mgr Zygmunt Leśkiewicz Węzłowe problemy modernizacji systemu informacji ekonomicznej w zapleczu naprawczym przedsiębiorstw transportu samochodowego
 9. mgr Kazimierz Barański Regulacje płac jako narzędzie polityki kształtowania poziomu i proporcji dochodów z pracy
 10. mgr Konrad Tołkacz Gospodarka wyrobami w systemie informatycznym kombinatu włókien chemicznych
 11. mgr Alicja Tytulki Wpływ organizacji procesu transportowego na czas dostawy w poszczególnych gałęziach transportu
 12. mgr Janina Drelichowska Metody dynamicznego prognozowania produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym
 13. mgr Janina Płóciennik-Napierła Istoty, metody i organizacja zewnętrznej kontroli gospodarczej
 14. mgr Józef Perenc - Zależności pomiędzy wielkością i strukturą potrzeb przewozowych a infrastrukturą transportu
 15. mgr Elżbieta Rubin Wpływ informatyki na integrację transportu w regionie
 16. mgr Marek Czjkowski - Bodźcowa funkcja płacy stałej (na przykładzie kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłu odzieżowego)
 17. mgr Jolanta Chrzanowska Kraje skandynawskie jako rynek polskiego handlu zagranicznego
 18. mgr Janusz Stelmaszczyk Wzrost gospodarczy w warunkach drogiego kredytu na przykładzie RFN
 19. mgr Jerzy Hrybacz Węzłowe problemy dydaktyki rachunkowości w szkole średniej
 20. mgr Bogdan Wardyn Integracje technicznego przygotowania produkcji z rachunkiem kosztów produkcji odlewniczej
 21. mgr Edward Kolbusz Metody prognostyczne w projektowaniu informatycznych systemów zarządzania
 22. mgr Kazimiera Winiarska Teoretyczne zagadnienia rachunku kosztów przedsiębiorstw żeglugi morskiej w warunkach elektronicznego przetwarzania danych
 23. mgr Hanna Dorozik-Polewska Organizacja zaspokojenia potrzeb młodzieży szkolnej (na przykładzie woj. szczecińskiego i poznańskiego)
 24. mgr Krystyna Szuszkowska Problemy rachunku kosztów jako instrumentu zarządzania przedsiębiorstwem budowlano-montażowym
 25. mgr Mariusz Szczepankowski Skuteczność ekonomiczna taryf redystrybucyjnych w krajowych przewozach ładunków
 26. mgr Wacław Cieplucha Problemy modernizacji przetwarzania danych eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie transportu samochodowego

Rok 1975

 1. mgr Stanisław Piwowarczyk Efektywność wydatków budżetów terenowych na rolnictwo w woj. koszalińskim
 2. mgr Jerzy Wronka Transportochłonność gospodarki rybą i przetworami rybnymi
 3. mgr Gerard Kowalewski Ekonomiści polscy XIX w. jako twórcy podstaw polskiej ekonomiki przedsiębiorstwa
 4. mgr Zbigniew Bruski Ewolucja zakresu kooperacji w przemyśle rybnym
 5. mgr Jacek Ławicki Węzłowe problemy światowego przewozu siarki drogą morską (ze szczególnym uwzględnieniem Polski)
 6. mgr Ewa Kubiak Wahania cyklu koniunkturalnego a integracja zachodnioeuropejska
 7. mgr Liliana Talaga Analiza fluktuacji przewozów w Polsce za pomocą metod spektralnych
 8. mgr Mateusz Wiścicki Wpływ wspólnorynkowej polityki handlowej na warunki i możliwości polskiego eksportu produktów handlowych do krajów EWG
 9. mgr Józef Łucki Analiza kosztów przewozów towarowych w żegludze śródlądowej
 10. mgr Krystyna Naumowicz Znaczenie ryb i produktów spożycia białka zwierzęcego
 11. mgr Adam Polański Warunki obsługi kontenerów przez transport zaplecza w obrotach polskich portów (z wykorzystaniem doświadczeń światowych
 12. mgr Stawrew Christow Ilia Problem konstrukcji operatywnego systemu informacyjnego dla zarządzania portem morskim
 13. mgr Zdzisław Niedzielski Normy finansowe jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwami socjalistycznymi
 14. mgr Eugeniusz Ostrowski Metody i organizacja rewizji działalności gospodarczej biur projektów (na przykładzie biur projektów budownictwa)

Rok 1974

 1. mgr Wojciech Olejniczak System informatyczny zaplecza technicznego motoryzacji
 2. mgr Teresa Bal Prognozowanie potrzeb przewozowych w autobusowej komunikacji pasażerskiej
 3. mgr Zygmunt Silski Zmiany i efektywność struktury gospodarczej woj. szczecińskiego 1960-1970
 4. mgr Stanisław Flejterski Problemy wzrostu importu towarów przemysłowych z krajów słabo rozwiniętych do Polski
 5. mgr Józef Gontarz Optymalna lokalizacja chłodni przeznaczonych do obsługi okresowych nadwyżek ryb mrożonych i przetworów dalekomorskich
 6. mgr Ryszard Pierzankowski Metody ilościowej analizy i oceny cech jakościowych przewozów pasażerskich
 7. mgr Kazimierz Rakszewicz Probabilistyczne metody optymalizacji zespołów samochodowych
 8. mgr Rudolf Kośmider Ekonomiczny model funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego budownictwa
 9. mgr Adam Szewczuk System informacji w przedsiębiorstwie publicznego transportu samochodowego z punktu widzenia sterowania przewozami pasażerskimi
 10. mgr Józef Burka Ceny usług transportowych jako kryterium podziału przewozów miedzy gałęzie transportu (na przykładzie przewozów trasowych na Odrze)
 11. mgr Paweł Zalewski Metody badania efektywności zwiększania szybkości dostawy ładunków poszczególnych gałęzi transportu
 12. mgr Genowefa Kondraciuk Społeczne uwarunkowania tendencji rozwoju potrzeby przemieszczania osób
 13. mgr Teresa Kiziukiewicz Problemy modernizacji systemu informacji o kosztach jako instrumentu zarządzania okręgiem kolei państwowych
 14. mgr Edward Beker Problemy racjonalizacji obsługi zespołu portowego Szczecin-Świnoujście przez transport kolejowy
 15. mgr Stanisław Kobusiak Wpływ scentralizowanej obsługi torów ogólnego użytku i koncentracji odpraw na bilans siły roboczej w transporcie kolejowym i samochodowym
 16. mgr Henryk Babis Postulowane kierunki zmian w strukturze taboru samochodowego w obsłudze handlu na podstawie programowych przemian w jego funkcjonowaniu
 17. mgr Stanisław Peszko Analiza współzależności zespołowej wydajności pracy i czynników jej wzrostu w morskich stoczniach remontowych
 18. mgr Bogdan Wardyn Integracje technicznego przygotowania produkcji z rachunkiem kosztów produkcji odlewniczej
 19. mgr Antoni Nowakowski Model systemu informatycznego z wykorzystaniem średniej techniki obliczeniowej
 20. mgr Edward Urbańczyk Efektywność ekonometrycznych metod prognozowania przewozów ładunków w transporcie samochodowym
 21. mgr Jan Dziwulski Ocena skuteczności bodźców ekonomicznych związanych z funduszami materialnymi w portach morskich

Rok 1973

 1. mgr Stanisław Teski Jednostki ładunkowe jako podstawa nowej technologii, organizacji i ekonomiki procesów transportowo-magazynowych
 2. mgr Stanisław Bera Efekty ekonomiczne w transporcie samochodowym ryb mrożonych
 3. mgr Aleksander Januszkiewicz Przesłanki ekonomiczne zastosowanie kontenerów w obrotach polskiego handlu zagranicznego (na przykładzie PZH Universal)
 4. mgr Zofia Pawlicka Metoda badania ekonomicznej efektywności przewozów autobusowych
 5. mgr Maria Hass-Symotiuk Budowa systemu informacji mikroekonomicznej w warunkach nowoczesnej techniki obliczeniowej
 6. mgr Jarosław Skawiński Tomasz Lulek jako teoretyk rachunkowości
 7. mgr Elżbieta Choińska Bodźce ekonomiczne w systemie płac robotników przeładunkowych w polskich portach morskich
 8. mgr Leon Dorozik ‑ Problem automatyzacji sterowania procesem przewozowym w transporcie samochodowym
 9. mgr Bożena Schnotale-Bednarek Gestia transportowa jako czynnik aktywizujący rozwój polskiej floty handlowej
 10. mgr Józef Hozer Ekonometryczna analiza wybranych zmiennych jako podstawa określenia optymalnych rozmiarów wielkości przedsiębiorstwa transportu samochodowego
 11. mgr Andrzej Jodkowski Rola eksportu w kształtowaniu produkcji trwałych dóbr konsumpcyjnych w Polsce
 12. mgr Jerzy Dudziński Światowy rynek kawy, kakao i herbaty oraz import i spożycie w Polsce

Rok 1972

 1. mgr Jerzy Korzonek Kryteria metody określenia optymalnej wielkości potencjału usługowego portu morskiego
 2. mgr Zygmunt Klonek Ekonomiczne skutki przewozów pracowniczych na tle zmniejszających się zasobów siły roboczej wokół dużych zakładów i ośrodków przemysłowych
 3. mgr Zenon Głodek Kalkulacja kosztów normatywnych przedsiębiorstw transportu samochodowego w warunkach elektronicznego przetwarzania danych
 4. mgr Ignacy Dziedziczak Projektowanie maszynowego przetwarzania danych księgowych
 5. mgr Danuta Kopycińska Bodźce ekonomiczne w żegludze morskiej
 6. mgr Mirosław Zajączkowski Mierniki oceny podstawowej działalności eksploatacyjnej portu morskiego (na przykładzie Zarządu Portu Szczecin)

Rok 1971

 1. mgr Ludwik Ochocki Wpływ zmian systemu planowania i zarządzania gospodarką narodową na gospodarkę terenową polski
 2. mgr Włodzimierz Mozel Ekonomiczne problemy rozmieszczenia zaplecza przemysłowego gospodarki morskiej
 3. mgr Stanisław Kramarzewski - Tranzyt węgierski oraz warunki i perspektywy jego rozwoju
 4. mgr Władysław Magiera Czynniki ograniczające i stymulujące rozwój floty na polskich drogach wodnych
 5. mgr Ewa Lidwin-Piotrowska Porównanie efektywności akumulacji w krajach EWG i RWPG w l. 1958-1965
 6. mgr Włodzimierz Świetlik Postęp techniczno-organizacyjny i jego wpływ na wydajność pracy w przemyśle szklarskim
 7. mgr Stanisław Marek - Rachunek opłacalności nakładów (inwestycyjnych i eksploatacyjnych) w produkcji zwierzęcych towarów białkowych
 8. mgr Władysław Janasz Problemy produkcji środków trwałych w przemyśle uspołecznionym (na przykładzie woj. szczecińskiego)
 9. mgr Jerzy Leszczyński Syntetyczne mierniki oceny działalności przedsiębiorstw żeglugi morskiej
 10. mgr Krzysztof Luks Transport zaplecza w obsłudze zespołu portowego Szczecin-Świnoujście
 11. mgr Aleksander Walczak Skutki ekonomiczne awarii nawigacyjnych ich przyczyn oraz metody zapobiegania (na przykładzie floty PŻM w l. 1960-1969)
 12. mgr Marek Żukowski - Współczesne burżuazyjne teorie zatrudnienia a problemy bezrobocia w gospodarce kapitalistycznej (na przykładzie USA, W. Brytanii, RFN)

Rok 1970

 1. mgr Marian Gruba Ocena metod oddziaływania NBP na ekonomiczną efektywność działalności gospodarczej przedsiębiorstw transportu śródlądowego
 2. mgr Mieczysław Sacewicz Problemy pracy manewrowej w analizie działalności gospodarczej służby Ruchu Kolejowego
 3. mgr Bronisław Żymeła Ekonomiczne przesłanki koncentracji ciężarowego taboru samochodowego
 4. mgr Ignacy Chrzanowski Ekonomiczne skutki awaryjności polskiej floty handlowej oraz metody działalności zapobiegawczej
 5. mgr Roman Kuziemkowski Problemy porównywalności kosztów różnych gałęzi transportu

Rok 1969

 1. mgr inż. Wojciech Bąkowski Metody matematyczne analizy działalności produkcyjnej ciężarowego transportu samochodowego
 2. mgr inż. Hubert Bronk Metody nomograficzne w analizie działalności produkcyjnej przedsiębiorstw transportu samochodowego
 3. mgr Leszek Mindur Problem nierówności przewozów samochodowych w obsłudze potrzeb przedsiębiorstw budowlanych
 4. mgr Aleksander Nayda Komunikacja autobusowa na tle struktury regionalnej kraju

Rok 1968

 1. mgr Tadeusz Dorosiewicz Ekonomiczna efektywność własnego zaplecza obsługowo-naprawczego jako funkcji wielkości gospodarstwa samochodowego
 2. mgr Ryszard Kręgielewski Związki korelacyjne pomiędzy produkcją a przewozami ładunków oraz próba wykorzystania tych związków do określania przyszłych potrzeb przewozowych w Polsce
 3. mgr Roman Chylewski Metoda obliczania ekonomicznych skutków wypadków przy pracy (na przykładzie Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego)

Rok 1967

 1. mgr Ryszard Stawrowski Zakres i klasyfikacja kosztów własnych eksploatacji kolei
 2. mgr Bolesław Koselnik Międzynarodowe porozumienia w morskiej żegludze liniowej

Rok 1966

 1. mgr Sylwester Bozoki Metody ograniczania szczytów przewozowych w publicznym normalnotorowym torowym transporcie kolejowym PRL w l. 1957-1961
 2. mgr Lech Tarwid Teoretyczne podstawy organizacji przedsiębiorstwa publicznego transporty samochodowego
 3. mgr Waldemar Grzywacz Wpływ specyficznych cech pracy transportu na system wynagrodzenia kierowców

Rok 1965

 1. mgr Hanna Jabłońska-Skinder Czynniki określające rozmiary akumulacji w krajach słabo rozwiniętych (na przykładach państw afrykańskich)
 2. mgr Stanisław Klukowski Teoria Pieniądza kierowanego i regulowanego w pracach Alberta Aftaliona

Rok 1964

 1. mgr Edward Kolanko Programowanie linowe jako metoda racjonalizacji przewozu cementu na przykładzie woj. szczecińskiego

Jak do nas trafić


mapa wneiz